کارگروه توسعه غیر نفتی، ۰۷ ام دى, ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۰۰

مشخصات
عنوان:
کارگروه توسعه غیر نفتی، ۰۷ ام دى, ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۰۰
مسئول پیگیری:
سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صنعت ،معدن و تجارت ، استانداری
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید هر یک از سازمان های صنعت ، معدن، تجارت و جهاد کشاورزی در معرفی واحدهای صنعتی و کشاورزی فعال در امر صادرات به بانکهای عامل جهت دریافت تسهیلات سرمایه در گردش صادرات ، اهتمام ورزند.