کارگروه توسعه غیر نفتی، ۱۲ ام اسفند, ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۰۰

مشخصات
عنوان:
کارگروه توسعه غیر نفتی، ۱۲ ام اسفند, ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۰۰
مسئول پیگیری:
اعضای کارگروه
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید نقاط قوت و ضعف صادرات استاندر سال جاری توسط دستگاههای متولی احصاء شده و برای جمع بندی و ارائه گزارش به دبیرخانه کارگروه ارسال گردد.