کارگروه توسعه غیر نفتی، ۱۲ ام اسفند, ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۰۰

مشخصات
عنوان:
کارگروه توسعه غیر نفتی، ۱۲ ام اسفند, ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۰۰
مسئول پیگیری:
بانکهای استان
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید هر یک از بانکهای عامل استان نسبت به ارائه گزارشی از میزان جذب منابع اختصاص یافته صادراتی از محل صندوق توسعه ملی در استان نسبت به سایر استانها و مشخص نمودن رتبه استان قزوین در کشور اقدام نمایند.