کارگروه توسعه غیر نفتی، ۱۲ ام اسفند, ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۰۰

مشخصات
عنوان:
کارگروه توسعه غیر نفتی، ۱۲ ام اسفند, ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۰۰
مسئول پیگیری:
سازمان صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید سازمان صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی استان نسبت به بررسی و مشخص نمودن رتبه صادرات استان قزوین نسبت به سایر استانهای کشور اقدام نمایند.