کارگروه توسعه غیر نفتی، ۱۲ ام اسفند, ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۰۰

مشخصات
عنوان:
کارگروه توسعه غیر نفتی، ۱۲ ام اسفند, ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۰۰
مسئول پیگیری:
استانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید تقاضای احداث پایانه صادراتی در محل ورودی شهر الوند مورد بررسی قرار گیرد و در صورت موافقت، موضوع در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی به تصویب اعضا برسد.