کارگروه توسعه غیر نفتی، ۱۲ ام اسفند, ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۰۰

مشخصات
عنوان:
کارگروه توسعه غیر نفتی، ۱۲ ام اسفند, ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۰۰
مسئول پیگیری:
استانداری، سازمان صنعت معدن و تجارت، شرکت نمایشگاهی استان
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید تقویم نمایشگاهی استان در سال ۱۳۹۶  پس از بررسی در کمیته کارشناسی، در کارگروه  تصویب و هیچگونه نمایشگاهی بدون مصوبه و مجوز کارگروه در استان برگزار نگردد.