کارگروه توسعه غیر نفتی، ۲۵ ام اسفند, ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۰۰

مشخصات
عنوان:
کارگروه توسعه غیر نفتی، ۲۵ ام اسفند, ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۰۰
مسئول پیگیری:
کلیه اعضا
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردیدکلیه دستگاه های اجرایی نسبت به تدوین یک برنامه عملیاتی کاربردی جهت توسعه صادرات غیر نفتی در سال آتی اهتمام ورزند.