کارگروه توسعه غیر نفتی، ۲۵ ام اسفند, ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۰۰

مشخصات
عنوان:
کارگروه توسعه غیر نفتی، ۲۵ ام اسفند, ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۰۰
مسئول پیگیری:
اداره کل راه و شهرسازی ، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید دستگاه هایی که در هدف گذاری سال ۹۵ نتوانستند اهداف صادراتی تعیین شده را محقق نمایند نسبت به ارائه  موانع و پیشنهادات اجرایی در این خصوص اهتمام ورزند