کارگروه توسعه غیر نفتی، ۲۵ ام اسفند, ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۰۰

مشخصات
عنوان:
کارگروه توسعه غیر نفتی، ۲۵ ام اسفند, ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۰۰
مسئول پیگیری:
کلیه اعضا
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردیددر سال آتی برنامه کمیته های تخصصی هر یک از دستگاه ها ی عضو کارگروه به دبیرخانه کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان ارائه گردد