اجرا شده ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۲۴ ام خرداد, ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۳۰

مشخصات
عنوان:
اجرا شده ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۲۴ ام خرداد, ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۳۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید مرکز خدمات سرمایه گذاری استان تمامی مجوزهای لازم در خصوص تاسیس و راه اندازی شتابدهنده کشاورزی برای شرکت نهال گستر رویان را اخذ و ظرف مدت ده روز مجوز تاسیس را صادر نماید و گزارش آن به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ارسال گردد.