اجرا شده ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۲۴ ام خرداد, ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۳۰

مشخصات
عنوان:
اجرا شده ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۲۴ ام خرداد, ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۳۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید دستگاههای اجرایی مرتبط با موضوع شتابدهنده بخش خصوصی نسبت به همکاری های علمی، مالی و پژوهشی با مجموعه نامبرده اقدام نمایند.