کارگروه توسعه غیر نفتی، ۰۲ ام خرداد, ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۰

مشخصات
عنوان:
کارگروه توسعه غیر نفتی، ۰۲ ام خرداد, ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۰
مسئول پیگیری:
مرکز خدمات سرمایه گذاری
وضعیت:
توضیحات

با توجه به موافقت استان با تمدید مجوز پایانه و تغییر کاربری، مقرر گردید اخطار کتبی به این مضمون به مجری پایانه ابلاغ گردد که در صورت عدم فعالیت در جهت فعال نمودن پایانه صادراتی، شش ماه پس از تاریخ این صورتجلسه تمامی مجوزهای مربوط به پایانه اعم از مجوز سازمان توسعه تجارت، مجوز احداث، مجوز تغییر کاربری و سایر مجوزات توسط دستگاههای مربوطه لغو خواهد شد.