کارگروه توسعه غیر نفتی، ۰۲ ام خرداد, ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۰

مشخصات
عنوان:
کارگروه توسعه غیر نفتی، ۰۲ ام خرداد, ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۰
مسئول پیگیری:
اداره کل راه و شهرسازی
وضعیت:
توضیحات

با عنایت به عدم حضور نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان در جلسه کارگروه، مقرر گردید گزارش جامعی از  عملکرد استان در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در سال ۱۳۹۵  و همچنین برنامه های عملیاتی جهت تحقق سهم صادراتی این بخش در سال ۱۳۹۶ توسط این دستگاه در جلسه بعدی کارگروه ارائه گردد.