کارگروه توسعه غیر نفتی، ۰۲ ام خرداد, ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۰

مشخصات
عنوان:
کارگروه توسعه غیر نفتی، ۰۲ ام خرداد, ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۰
مسئول پیگیری:
اتاق بازرگانی
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید اتاق بازرگانی قزوین به عنوان نماینده بخش خصوصی استان، برنامه عملیاتی این بخش را در جهت توسعه صادرات غیرنفتی استان در سال ۱۳۹۶ در جلسه آینده کارگروه ارائه نماید.