کارگروه توسعه غیر نفتی، ۰۲ ام خرداد, ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۰

مشخصات
عنوان:
کارگروه توسعه غیر نفتی، ۰۲ ام خرداد, ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۰
مسئول پیگیری:
استانداری، سازمان صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، مرکز خدمات سرمایه گذاری
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید با عنایت به درخواست متقاضی بخش خصوصی جهت تاسیس پایانه صادراتی در ورودی شهر صنعتی البرز، طرح مذکور در کارگروهی به ریاست معاون اقتصادی استاندار مورد بررسی قرار گرفته و پس از بررسی کارشناسی و مطابقت با دستورالعملها و قوانین مربوطه جهت تصویب به کارگروه اصلی ارائه گردد.