کارگروه توسعه غیر نفتی، ۰۲ ام خرداد, ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۰

مشخصات
عنوان:
کارگروه توسعه غیر نفتی، ۰۲ ام خرداد, ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۰
مسئول پیگیری:
گمرک
وضعیت:
توضیحات

 مقرر گردید جزئیات مربوط به کالاهای وارداتی استان به صورت ماهیانه توسط گمرک  کنترل و رصد شده و گزارشات مربوطه به دبیرخانه کارگروه و معاونت اقتصادی استانداری جهت طرح در کارگروه ارسال گردد.