کارگروه توسعه غیر نفتی، ۰۴ ام مهر, ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۰۰

مشخصات
عنوان:
کارگروه توسعه غیر نفتی، ۰۴ ام مهر, ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۰۰
مسئول پیگیری:
سازمان صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید با عنایت به تأکیدات استاندار محترم آمارهای صادرات استان به صورت دقیق رصد گردد و تغییرات افزایشی و کاهشی صورت گرفته در آمارها (کالاهای صادراتی و کشورهای هدف) مورد بررسی قرار گرفته تا تصمیم گیریهای لازم درخصوص آنها مبذول گردد.