ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۲۹ ام دى, ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۴۵

مصوبات

دستور

۱. ارائه گزارش تسهیلات رونق تولید در سامانه بهین یاب ۲. ارائه گزارش تسهیلات بازسازی و نوسازی توسط بانکها ۳. بررسی درخواست رفع مشکل واحدهای تولیدی

استانی

زمان مکان

شنبه - ۲۹ ام دى, ۱۳۹۷, ساعت ۱۲:۴۵
سالن جلسات استانداری

اعضا

پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید ،در ابتدای جلسه گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات رونق تولید وبازسازی توسط آقای پرزحمت دبیر کارگروه  ارائه شد. بر این اساس ت ۱۱۹ مورد تسهیلات به مبلغ  ۱۳۵۷ میلیارد ریال در مجموع دو بخش صنعت و کشاورزی در بخش رونق تولید و در بازسازی و نوسازی ۲۳ فقره به مبلغ ۶۲۵ میلیارد ریال پرداخت شده است .

دکتر محمدی نیز اشاره کردند که با توجه به انقباضی بودن بودجه ، تنگناهای سال ۹۸ بیشتر خواهد بود و با توجه به اینکه اقتصاد ما بانک محور است چنانچه در راستای تولید و اشتغال حرکت کنبم خواهیم توانست گام های خوبی برداریم .  بنابراین باید این جهت گیری هم تقویت و هم تسریع شود.

دکتر حبیبی نیز خواستار حمایت و تسریع  در امور در سیستم بانکی شدند. در مورد بند و تبصره ۱۶ نیز عنوان کردند که هر بانکی که به مراجعه متقاضیان پاسخ منفی داده اند به کارگروه و هم دادستانی و استانداری معرفی تا برخورد گردد . همچنین بر لزوم نظارت بر مصرف تسهیلات و بررسی نتایج آن توسط فرمانداریها تاکید کردند .

پس از ارائه گزارش و ذکر مواردی از طرف اعضا ء با دعوت از تعدادی از مدیران واحدهای صنعتی که دارای مشکلاتی بودند ، ضمن بیان مشکلات توسط آنها و ارائه توضیحات توسط دستگاه اجرایی مربوطه ، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید .