کارگروه توسعه غیر نفتی، ۰۸ ام ارديبهشت, ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۰۰

دستور

۱- تعیین تکلیف مجوزهای پایانه صادراتی کشاورزی خادم مولا و شمس آذر

استانی

زمان مکان

يكشنبه - ۰۸ ام ارديبهشت, ۱۳۹۸, ساعت ۱۵:۰۰
سالن جلسات سازمان صنعت،معدن و تجارت استان قزوین

اعضا

پیرو دعوتنامه شماره ۴۹۶۳/۱۲۷ مورخ ۰۷/۰۲/ ۱۳۹۷  و با استناد به نامه شماره ۱۹۳۹/۴۱۰/۹۸ مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۸ مدیرکل دفتر خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران اولین کارگروه فرعی توسعه صادرات غیرنفتی استان در سال ۱۳۹۸  راس ساعت ۱۵ مورخ  ۰۸/۰۲/۱۳۹۷  جهت بررسی و تعیین تکلیف مجوزهای پایانه صادراتی استان در تاریخ  ۰۸/۰۲/۱۳۹۸  با حضور نمایندگان استانداری، اداره کل راه و شهر سازی، سازمان جهاد کشاورزی، دفتر خدمات سرمایه گذاری استان، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن  و کشاورزی قزوین،  سازمان صنعت معدن و تجارت، جناب آقای نوری مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران و آقای میر خسروی مدیر گروه پایانه های سازمان توسعه تجارت و سرمایه گذران پایانه های صادراتی شمس آذر و خادم مولا در محل سالن جلسات سازمان صنعت معدن و تجارت برگزار گردید و پس از بحث  و بررسی موارد ذیل به تصویب اعضا رسید: