ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۲۵ ام خرداد, ۱۳۹۹، ساعت ۱۵:۰۰

مصوبات

دستور

بررسی درخواست رفع مشکل واحدهای تولیدی بهمن دیزل، پارسا پلیمر شریف و هفت الماس

استانی

زمان مکان

يكشنبه - ۲۵ ام خرداد, ۱۳۹۹, ساعت ۱۵:۰۰
سالن جلسات استانداری

اعضا

بررسی درخواست رفع مشکل واحدهای تولیدی بهمن دیزل، پارسا پلیمر شریف و هفت الماس