ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۲۸ ام آذر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۸:۰۰

مصوبات

دستور

۱- گزارش آخرین وضعیت تسهیلات واحدهای تعطیل قابل احیا و طرحهای نیمه تمام با پیشرفت بالا مصوب سفر ریاست جمهوری محترم توسط ریاست سازمان صنعت ، معدن و تجارت ، شرکت شهرک های صنعی و معاون سازمان جهاد و کشاورزی ۲- گزارش تسهیلات رونق تولید ، واحدهای تعطیل قابل احیا و طرحهای نیمه تمام با پیشرفت بالا مصوب سفر ریاست جمهوری محترم توسط بانکهای عامل

استانی

زمان مکان

يكشنبه - ۲۸ ام آذر, ۱۳۹۵, ساعت ۱۸:۰۰
سالن جلسات باغستان سازمان جهاد کشاورزی

اعضا

پس از تلاوت قرآن و قرائت وصیت نامه یکی از شهدای اسلام در ابتدای جلسه جناب آقای پرزحمت ریاست محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت گزارش آخرین وضعیت تسهیلات رونق تولید ، واحدهای تعطیل قابل احیا و طرحهای نیمه تمام با پیشرفت بالا مصوب سفر ریاست جمهوری محترم پرداختند و پس از ایشان جناب آقای خانپور رییس محترم شرکت شهرک های صنعتی و جناب آقای کشاورز معاون محترم سازمان جهاد و کشاورزی گزارشات خود را در این خصوص ارائه نمودند و سپس بانک های عامل گزارشی از وضعیت آخرین عملکرد خود در این زمینه بیان نمودند .

 در پایان جناب آقای دکتر همتی استاندار محترم استان ،  اداره کل کار و تعاون را مسئول پیگیری و نظارت مستمر بر دریافت کنندگان تسهیلات جهت تطبیق لیست تعدیلی اشتغال و ارائه گزارش هفتگی در جلسات نمودند .