ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۰ ام تير, ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۰

دستور

استانی

زمان مکان

شنبه - ۱۰ ام تير, ۱۳۹۶, ساعت ۱۸:۰۰
سالن جلسات دفتر استاندار

اعضا

ابتدا دستور العمل رونق تولید وزارت صنعت معدن تجارت و دستورالعمل تامین مالی بانک مرکزی قرائت گردید و جهت رعایت مفاد دو دستورالعمل و همچنین تسهیل امور متقاضیان موارد ذیل مصوب گردید