شورای روابط خارجی، ۱۹ ام فروردين, ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۰۰

دستور

استانی

زمان مکان

شنبه - ۱۹ ام فروردين, ۱۳۹۶, ساعت ۱۰:۰۰
سالن جلسات معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع

اعضا