شرکت توزیع نیروی برق استان

عنوان برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) عنوان پروژه مصوب واحد اندازه گیری سال ماه مقدار
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) تولید انرژی برق با نصب مولدهای گازسوز (DG گازی) مگاوات ۱۳۹۵ اسفند ۹.۰۴
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) تولید انرژی برق با نصب مولدهای گازسوز (DG گازی) مگاوات ۱۳۹۲ اسفند ۱۱.۳۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) تولید انرژی برق با نصب مولدهای گازسوز (DG گازی) مگاوات ۱۳۹۴ اسفند ۱۰.۸۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) تولید انرژی برق با نصب مولدهای گازسوز (DG گازی) مگاوات ۱۳۹۶ اسفند ۱۵.۶۰
ارتقای بهره وری کاهش تلفات غیرفنی و اجرای برنامه های پاسخگوئی بار با هدف پیک سائی با نصب کنتورهای هوشمند اولیه و ثانویه مگاوات ۱۳۹۵ اسفند ۸۵.۴۰
ارتقای بهره وری کاهش تلفات غیرفنی و اجرای برنامه های پاسخگوئی بار با هدف پیک سائی با نصب کنتورهای هوشمند اولیه و ثانویه مگاوات ۱۳۹۲ اسفند ۴۰.۰۰
ارتقای بهره وری کاهش تلفات غیرفنی و اجرای برنامه های پاسخگوئی بار با هدف پیک سائی با نصب کنتورهای هوشمند اولیه و ثانویه مگاوات ۱۳۹۴ اسفند ۴۵.۰۰
ارتقای بهره وری کاهش تلفات غیرفنی و اجرای برنامه های پاسخگوئی بار با هدف پیک سائی با نصب کنتورهای هوشمند اولیه و ثانویه مگاوات ۱۳۹۶ اسفند ۸۱.۲۰
ارتقای بهره وری کاهش تلفات غیرفنی و اجرای برنامه های پاسخگوئی بار با هدف پیک سائی با نصب کنتورهای هوشمند اولیه و ثانویه مگاوات ۱۳۹۷ شهریور ۹۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی برق رسانی به روستاهای فاقد برق روستا ۱۳۹۵ اسفند ۲.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی برق رسانی به روستاهای فاقد برق روستا ۱۳۹۲ اسفند ۱.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی برق رسانی به روستاهای فاقد برق روستا ۱۳۹۴ اسفند ۱.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی برق رسانی به روستاهای فاقد برق روستا ۱۳۹۶ اسفند ۲.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی برق رسانی به روستاهای فاقد برق روستا ۱۳۹۷ شهریور ۱.۰۰
عنوان برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) عنوان پروژه مصوب واحد اندازه گیری سال مصوب ستاد استان توضیحات ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) تولید انرژی برق با نصب مولدهای گازسوز (DG گازی) مگاوات ۱۳۹۵ ۶ ۶
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) تولید انرژی برق با نصب مولدهای گازسوز (DG گازی) مگاوات ۱۳۹۶ ۲۳
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) تولید برق از انرژی باد مگاوات ۱۳۹۵ ۵ -
ارتقای بهره وری کاهش تلفات غیرفنی و اجرای برنامه های پاسخگوئی بار با هدف پیک سائی با نصب کنتورهای هوشمند اولیه و ثانویه مگاوات ۱۳۹۵ ۶۸ ۶۸
ارتقای بهره وری کاهش تلفات غیرفنی و اجرای برنامه های پاسخگوئی بار با هدف پیک سائی با نصب کنتورهای هوشمند اولیه و ثانویه مگاوات ۱۳۹۶ ۶۸
ارتقای بهره وری کاهش تلفات غیرفنی و اجرای برنامه های پاسخگوئی بار با هدف پیک سائی با نصب کنتورهای هوشمند اولیه و ثانویه مگاوات ۱۳۹۷ ۱۰۸
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی برق رسانی به روستاهای فاقد برق روستا ۱۳۹۵ ۲ ۲
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی برق رسانی به روستاهای فاقد برق روستا ۱۳۹۶ ۲
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی برق رسانی به روستاهای فاقد برق روستا ۱۳۹۷ ۵

محتوایی یافت نشد.

محتوایی یافت نشد.

محتوایی یافت نشد.

تعداد موافقت نامه احداث تعداد پروانه احداث ظرفیت پروانه احداث( MV ) تعداد قرارداد مبادله شده ظرفیت قرارداد مبادله شده( MV ) وضعیت موافقت نامه وپروانه های احداث ظرفیت موافقت نامه احداث( MV )
۱۷۸.۰۰ ۳۴.۰۰ ۱۱۲.۰۰ ۲۶.۰۰ ۹۱.۰۰ ۵۸۵.۰۰