اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس

عنوان برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) عنوان پروژه مصوب واحد اندازه گیری سال ماه مقدار
طرح سهم بری عادلانه عوامل تولید با تاکید بر سرمایه انسانی تکمیل استخر الوند متر مربع ۱۳۹۵ اسفند
طرح سهم بری عادلانه عوامل تولید با تاکید بر سرمایه انسانی تکمیل استخر الوند متر مربع ۱۳۹۶ اسفند ۳۳۳.۰۰
طرح سهم بری عادلانه عوامل تولید با تاکید بر سرمایه انسانی تکمیل استخر الوند متر مربع ۱۳۹۷ شهریور ۲۰۰.۰۰
طرح سهم بری عادلانه عوامل تولید با تاکید بر سرمایه انسانی تکمیل استخر الوند متر مربع ۱۳۹۲ اسفند ۰.۰۰
طرح سهم بری عادلانه عوامل تولید با تاکید بر سرمایه انسانی تکمیل استخر الوند متر مربع ۱۳۹۴ اسفند ۰.۰۰
طرح سهم بری عادلانه عوامل تولید با تاکید بر سرمایه انسانی تکمیل استخر کانون رشد متر مربع ۱۳۹۲ اسفند ۰.۰۰
طرح سهم بری عادلانه عوامل تولید با تاکید بر سرمایه انسانی تکمیل استخر کانون رشد متر مربع ۱۳۹۴ اسفند ۰.۰۰
طرح سهم بری عادلانه عوامل تولید با تاکید بر سرمایه انسانی تکمیل استخر کانون رشد متر مربع ۱۳۹۵ اسفند
طرح سهم بری عادلانه عوامل تولید با تاکید بر سرمایه انسانی تکمیل استخر کانون رشد متر مربع ۱۳۹۶ اسفند ۰.۰۰
طرح سهم بری عادلانه عوامل تولید با تاکید بر سرمایه انسانی تکمیل استخر راه آهن متر مربع ۱۳۹۲ اسفند ۰.۰۰
طرح سهم بری عادلانه عوامل تولید با تاکید بر سرمایه انسانی تکمیل استخر راه آهن متر مربع ۱۳۹۴ اسفند ۰.۰۰
طرح سهم بری عادلانه عوامل تولید با تاکید بر سرمایه انسانی تکمیل استخر راه آهن متر مربع ۱۳۹۵ اسفند
طرح سهم بری عادلانه عوامل تولید با تاکید بر سرمایه انسانی تکمیل استخر راه آهن متر مربع ۱۳۹۶ اسفند ۴۰۰.۰۰
طرح سهم بری عادلانه عوامل تولید با تاکید بر سرمایه انسانی تکمیل استخر راه آهن متر مربع ۱۳۹۷ شهریور ۴۰۰.۰۰
عنوان برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) عنوان پروژه مصوب واحد اندازه گیری سال مصوب ستاد استان توضیحات ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط
طرح سهم بری عادلانه عوامل تولید با تاکید بر سرمایه انسانی تکمیل استخر الوند متر مربع ۱۳۹۵ ۳۳۳ -
طرح سهم بری عادلانه عوامل تولید با تاکید بر سرمایه انسانی تکمیل استخر الوند متر مربع ۱۳۹۷ ۳۰۰
طرح سهم بری عادلانه عوامل تولید با تاکید بر سرمایه انسانی تکمیل استخر کانون رشد متر مربع ۱۳۹۵ ۳۳۳ -
طرح سهم بری عادلانه عوامل تولید با تاکید بر سرمایه انسانی تکمیل استخر کانون رشد متر مربع ۱۳۹۶ ۳۳۳
طرح سهم بری عادلانه عوامل تولید با تاکید بر سرمایه انسانی تکمیل استخر راه آهن متر مربع ۱۳۹۵ ۶۰۰۰ -
طرح سهم بری عادلانه عوامل تولید با تاکید بر سرمایه انسانی تکمیل استخر راه آهن متر مربع ۱۳۹۶ ۶۰۰۰
طرح سهم بری عادلانه عوامل تولید با تاکید بر سرمایه انسانی تکمیل استخر راه آهن متر مربع ۱۳۹۷ ۱۰۰

محتوایی یافت نشد.

وضعیت پروژه عنوان پروژه روش پیشنهادی برای واگذاری ظرفیت قانونی پیشنهادی
نیمه تمام احداث استخر سرپوشیده خیابان راه اهن قزوین BOT ماده ۲۷
نیمه تمام تكميل استخر دانش آموزی آوج BOT ماده ۲۷
نیمه تمام تکمیل استخر دانش آموزی الوند BOT ماده ۲۷
نیمه تمام استخر مجتمع ورزشی گلها قزوین BOT ماده ۲۷
واگذار شده مدرسه ۴ کلاسه مشگین آباد
واگذار شده مدرسه شهرک قدس آبیک ۲
واگذار شده مدرسه شهرک قدس آبیک ۱
واگذار شده تجهیز مدارس
واگذار شده مدرسه ۳ کلاسه خرم پشته
واگذار شده مدرسه ۳ کلاسه مصر آباد
واگذار شده مدرسه ۶ کلاسه آشنستان
واگذار شده مدرسه ۳ کلاسه جرندق
واگذار شده مدرسه ۶ کلاسه قشلاق
واگذار شده مدرسه یک کلاسه دهنج
واگذار شده مدرسه ۶ کلاسه آز انبار
واگذار شده مدرسه ۶ کلاسه حصار
واگذار شده مدرسه ۶ کلاسه امیر آباد کهن
واگذار شده مدرسه ۶کلاسه سگز آباد
واگذار شده دبیرستان سرکار خانم مرتضوی
واگذار شده ۶کلاسه ضیاء اباد
واگذار شده استاندارد سازی گرمایشی مدرسه حضرت رقیه (ص) ناحیه یک
واگذار شده مدرسه ایران من
واگذار شده ۶کلاسه درافشانی ابراهیم اباد
واگذار شده دبیرستان دکتر ذاکری
واگذار شده ۱۷ کلاسه صادقین
واگذار شده مدرسه زنده یاد اذز نیا
واگذار شده ۱۲کلاسه برکت شترک
واگذار شده تعمیرات مدرسه حیدری
واگذار شده خانه سازمانی
نیمه تمام استخرکانون الوند BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام استخر کانون رشد BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام استخر راه آهن BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
واگذار شده مدرسه زنجانچی
واگذار شده مدرسه ۱۲ کلاسه یوسف زادگان
واگذار شده مدرسه ۱۲کلاسه تاکستان
واگذار شده مدرسه استثنایی تاکستان
واگذار شده مدرسه استثنایی ارداق
واگذار شده مدرسه حمداله رحمانی تاکستان
واگذار شده سالن ورزشی ابراهیم آباد
واگذار شده مدرسه بیاضیان
واگذار شده مدرسه ناصر آباد
واگذار شده مدرسه عشرت آباد
واگذار شده مدرسه داغلان
واگذار شده مدرسه مراد آباد
واگذار شده مدرسه گیلزور
واگذار شده مدرسه اسماعیل زاده
واگذار شده مدرسه اقبالیه
واگذار شده مدرسه اردک
نیمه تمام استخرکانون الوند BOT ماده ۲۷
نیمه تمام استخر کانون رشد BOT ماده ۲۷
نیمه تمام استخر راه آهن BOT ماده ۲۷

محتوایی یافت نشد.

محتوایی یافت نشد.