پارک علم و فناوری

عنوان برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) عنوان پروژه مصوب واحد اندازه گیری سال ماه مقدار
توسعه اقتصاد دانش بنیان حمایت از ۳۰۰۰ شرکت دانش بنیان شرکت ۱۳۹۶ اسفند ۳۵.۰۰
توسعه اقتصاد دانش بنیان حمایت از ۳۰۰۰ شرکت دانش بنیان شرکت ۱۳۹۷ شهریور ۲۰.۰۰
توسعه اقتصاد دانش بنیان حمایت از ۳۰۰۰ شرکت دانش بنیان شرکت ۱۳۹۵ اسفند ۳۱.۰۰
توسعه اقتصاد دانش بنیان حمایت از ۳۰۰۰ شرکت دانش بنیان شرکت ۱۳۹۲ اسفند ۱.۰۰
توسعه اقتصاد دانش بنیان حمایت از ۳۰۰۰ شرکت دانش بنیان شرکت ۱۳۹۴ اسفند ۲۴.۰۰
عنوان برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) عنوان پروژه مصوب واحد اندازه گیری سال مصوب ستاد استان توضیحات ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط
توسعه اقتصاد دانش بنیان حمایت از ۳۰۰۰ شرکت دانش بنیان شرکت ۱۳۹۵ ۱۵ -
توسعه اقتصاد دانش بنیان حمایت از ۳۰۰۰ شرکت دانش بنیان شرکت ۱۳۹۶ ۳۴
توسعه اقتصاد دانش بنیان حمایت از ۳۰۰۰ شرکت دانش بنیان شرکت ۱۳۹۷ ۳۴

محتوایی یافت نشد.

محتوایی یافت نشد.

محتوایی یافت نشد.

محتوایی یافت نشد.