شرکت آب و فاضلاب استان

محتوایی یافت نشد.

محتوایی یافت نشد.

محتوایی یافت نشد.

وضعیت پروژه عنوان پروژه روش پیشنهادی برای واگذاری ظرفیت قانونی پیشنهادی
در حال بهره برداری طرح فروش پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر محمودآباد نمونه به روش بیع متقابل بیع متقابل/BOT ماده ۲۷ قانون الحاق (۲)
نیمه تمام ایجاد تأسیسات فاضلاب شهرهای شهرستان تاکستان بیع متقابل/BOT ماده ۲۷ قانون الحاق (۲)
نیمه تمام ایجاد تأسیسات فاضلاب شهرهای شهرستان تاکستان بیع متقابل/BOT ماده ۲۷ قانون الحاق (۲)
نیمه تمام ایجاد تأسیسات فاضلاب شهرهای شهرستان قزوین بیع متقابل/BOT ماده ۲۷ قانون الحاق (۲)
نیمه تمام ایجاد تأسیسات فاضلاب شهرهای شریفیه، نصرت آباد و مهرگان BOT ماده ۲۷ قانون الحاق (۲)
نیمه تمام طرح تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب و ارتقاء مدول اول تصفیه خانه فاضلاب تاکستان بیع متقابل/BOT ماده ۲۷ قانون الحاق (۲)
نیمه تمام طرح تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب و ارتقاء مدول اول تصفیه خانه فاضلاب قزوین بیع متقابل/BOT ماده ۲۷ قانون الحاق (۲)
نیمه تمام ساختمان سد بالاخانلو BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام مطالعه و انجام ارتقا کیفی تصفیه خانه فاضلاب بوئین زهرا بیع متقابل ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
جدید احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب قزوین بیع متقابل ماده ۲۷قانون الحاق (۲)

محتوایی یافت نشد.

محتوایی یافت نشد.

آخرین جلسات

جدیدترین بخش نامه ها

تماس با ما

استان قزوین - قزوین - خیابان نوروزیان - میدان سرداران- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین
تلفن:
۳۳۶۶۸۰۰۴
فکس:
۳۳۶۶۸۳۸۹