اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

عنوان برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) عنوان پروژه مصوب واحد اندازه گیری سال ماه مقدار
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) آموزش کارآفرین پروری به مادران نفرساعت ۱۳۹۴ اسفند ۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) آموزش کارآفرین پروری به مادران نفرساعت ۱۳۹۲ اسفند ۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) آموزش کارآفرین پروری به مادران نفرساعت ۱۳۹۵ اسفند ۴۶۵۸۷.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) آموزش کارآفرین پروری به مادران نفرساعت ۱۳۹۶ اسفند ۱۹۸۹۵۴.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) آموزش کارآفرین پروری به مادران نفرساعت ۱۳۹۷ شهریور ۷۹۸۲۸.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی توانمند سازی اقشار مردم محروم در روستا ها نفرساعت ۱۳۹۴ اسفند ۳۷۰۳۸.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی توانمند سازی اقشار مردم محروم در روستا ها نفرساعت ۱۳۹۲ اسفند ۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی توانمند سازی اقشار مردم محروم در روستا ها نفرساعت ۱۳۹۵ اسفند ۳۷۵۲۷۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی توانمند سازی اقشار مردم محروم در روستا ها نفرساعت ۱۳۹۶ اسفند ۱۹۸۹۵۴.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی توانمند سازی اقشار مردم محروم در روستا ها نفرساعت ۱۳۹۷ شهریور ۷۹۸۲۷.۰۰
عنوان برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) عنوان پروژه مصوب واحد اندازه گیری سال مصوب ستاد استان توضیحات ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) آموزش کارآفرین پروری به مادران نفرساعت ۱۳۹۵ ۲۸۰۰۰۰ -
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) آموزش کارآفرین پروری به مادران نفرساعت ۱۳۹۶ ۱۶۵۰۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) آموزش کارآفرین پروری به مادران نفرساعت ۱۳۹۷ ۱۲۰۹۲۴
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی توانمند سازی اقشار مردم محروم در روستا ها نفرساعت ۱۳۹۵ ۲۸۰۰۰۰ -
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی توانمند سازی اقشار مردم محروم در روستا ها نفرساعت ۱۳۹۶ ۱۶۵۰۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی توانمند سازی اقشار مردم محروم در روستا ها نفرساعت ۱۳۹۷ ۱۲۰۹۲۴

محتوایی یافت نشد.

وضعیت پروژه عنوان پروژه روش پیشنهادی برای واگذاری ظرفیت قانونی پیشنهادی
نیمه تمام ساختمان سنجش اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قزوین BOT ماده ۲۷
آماده بهره برداری احداث مرکز ارتقا مهارت شهرک کاسپین BOO ماده ۲۷ قانون الحاق(۲)
آماده بهره برداری احداث مرکز ارتقا مهارت شهرک لیا BOO ماده ۲۷ قانون الحاق(۲)
نیمه تمام آموزش کارآفرین پروری به مادران BOT ماده ۲۷ قانون الحاق (۲)

محتوایی یافت نشد.

محتوایی یافت نشد.