دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

عنوان برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) عنوان پروژه مصوب واحد اندازه گیری سال ماه مقدار
برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت راه اندازی هلدینگ دارویی و تجهیزاتی استان درصد ۱۳۹۲ اسفند ۰.۰۰
برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت راه اندازی هلدینگ دارویی و تجهیزاتی استان درصد ۱۳۹۴ اسفند ۰.۰۰
برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت راه اندازی هلدینگ دارویی و تجهیزاتی استان درصد ۱۳۹۵ اسفند ۳۰.۰۰
برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت راه اندازی هلدینگ دارویی و تجهیزاتی استان درصد ۱۳۹۶ اسفند ۷۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) ایجاد مرکز تحقیقات و تشخیص سلامت وتقلبات غذا درصد ۱۳۹۲ اسفند ۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) ایجاد مرکز تحقیقات و تشخیص سلامت وتقلبات غذا درصد ۱۳۹۴ اسفند ۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) ایجاد مرکز تحقیقات و تشخیص سلامت وتقلبات غذا درصد ۱۳۹۵ اسفند ۱۰۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) ایجاد مرکز تحقیقات ایمینی شوینده ها و محصولات بهداشتی درصد ۱۳۹۲ اسفند ۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) ایجاد مرکز تحقیقات ایمینی شوینده ها و محصولات بهداشتی درصد ۱۳۹۴ اسفند ۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) ایجاد مرکز تحقیقات ایمینی شوینده ها و محصولات بهداشتی درصد ۱۳۹۵ اسفند ۱۰۰.۰۰
توسعه اقتصاد دانش بنیان توسعه مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی واحد ۱۳۹۲ اسفند ۰.۰۰
توسعه اقتصاد دانش بنیان توسعه مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی واحد ۱۳۹۴ اسفند ۰.۰۰
توسعه اقتصاد دانش بنیان توسعه مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی واحد ۱۳۹۵ اسفند ۱.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی بیمارستان ۷۰۰ تخت خوابی قزوین تخت ۱۳۹۲ اسفند ۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی بیمارستان ۷۰۰ تخت خوابی قزوین تخت ۱۳۹۴ اسفند ۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی بیمارستان ۷۰۰ تخت خوابی قزوین تخت ۱۳۹۵ اسفند
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی بیمارستان ۷۰۰ تخت خوابی قزوین تخت ۱۳۹۶ اسفند
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی بیمارستان ۷۰۰ تخت خوابی قزوین تخت ۱۳۹۷ شهریور ۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی الحاقی بیمارستان رجایی ۲۰۰ تختخوابی تخت ۱۳۹۲ اسفند ۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی الحاقی بیمارستان رجایی ۲۰۰ تختخوابی تخت ۱۳۹۴ اسفند ۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی الحاقی بیمارستان رجایی ۲۰۰ تختخوابی تخت ۱۳۹۵ اسفند
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی الحاقی بیمارستان رجایی ۲۰۰ تختخوابی تخت ۱۳۹۶ اسفند
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی الحاقی بیمارستان رجایی ۲۰۰ تختخوابی تخت ۱۳۹۷ شهریور ۰.۰۰
عنوان برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) عنوان پروژه مصوب واحد اندازه گیری سال مصوب ستاد استان توضیحات ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط
برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت راه اندازی هلدینگ دارویی و تجهیزاتی استان درصد ۱۳۹۵ ۱۰۰ -
برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت راه اندازی هلدینگ دارویی و تجهیزاتی استان درصد ۱۳۹۶ ۷۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) ایجاد مرکز تحقیقات و تشخیص سلامت وتقلبات غذا درصد ۱۳۹۵ ۱۰۰ -
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) ایجاد مرکز تحقیقات ایمینی شوینده ها و محصولات بهداشتی درصد ۱۳۹۵ ۱۰۰ -
توسعه اقتصاد دانش بنیان توسعه مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی واحد ۱۳۹۵ ۱ -
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی بیمارستان ۷۰۰ تخت خوابی قزوین تخت ۱۳۹۵ ۷۰۰ -
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی بیمارستان ۷۰۰ تخت خوابی قزوین تخت ۱۳۹۶ ۷۰۰ در سال ۹۶ ،۳ درصد انجام شده است.
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی بیمارستان ۷۰۰ تخت خوابی قزوین تخت ۱۳۹۷ ۷۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی الحاقی بیمارستان رجایی ۲۰۰ تختخوابی تخت ۱۳۹۵ ۲۰۰ -
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی الحاقی بیمارستان رجایی ۲۰۰ تختخوابی تخت ۱۳۹۶ ۲۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی الحاقی بیمارستان رجایی ۲۰۰ تختخوابی تخت ۱۳۹۷ ۲۰۰

محتوایی یافت نشد.

وضعیت پروژه عنوان پروژه روش پیشنهادی برای واگذاری ظرفیت قانونی پیشنهادی
نیمه تمام پروژه مجتمع خدماتی، رفاهی و آموزشی BOT
نیمه تمام پروژه بیمارستان الوند BOT
نیمه تمام پروژه الحاقی بیمارستان شهید رجایی BOT
جدید بیمارستان ۷۰۰ تختوابی قزوین BOT
جدید محل زیست تیم سلامت(سرایداری) شاهین تپه آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها (بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه)
جدید محل زیست تیم سلامت ارتش آباد آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها (بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه)
جدید ستاد شبکه آبیک آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها (بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه)
جدید مرکز خدمات جامع سلامت محتشم آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها (بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه)
جدید مرکز خدمات جامع سلامت مینودر آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها (بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه)
جدید مرکز خدمات جامع سلامت ولایت(بین الملل) آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها (بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه)
جدید مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۱۱ شهید بابایی آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها (بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه)
جدید پایگاه سلامت شماره ۱۰ محتشم(هلال احمر) آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها (بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه)
جدید پایگاه سلامت شماره ۱۵ سینا آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها (بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه)
جدید پایگاه سلامت شماره ۱ مهرگان آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها (بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه)
نیمه تمام خرید خدمت غربالگری رتینوپاتی ماده ۴۶ آیین نامه مالی معاملاتی
نیمه تمام واگذاری انجام ریپورتهای تصویربرداری مراکز درمانی تابعه دانشگاه BOT ماده ۴۶ آیین نامه مالی معاملاتی
واگذار شده خانه بهداشت زرآباد
واگذار شده خانه بهداشت خوزنان
واگذار شده پایگاه سلامت مسلمیه
واگذار شده مرکز جامع سلامت ۱۹ معلم کلایه
واگذار شده مرکز جامع سلامت ۱۳ مسلمیه
واگذار شده مرکز جامع سلامت ۲ مهرگان
واگذار شده مرکز جامع سلامت شیداصفهان
واگذار شده مرکز جامع سلامت رشتقون
واگذار شده مرکز جامع سلامت شهرستانک
واگذار شده دیالیز بیمارستان امیر المومنین
واگذار شده کلینیک ویژه خیرساز
واگذار شده داروخانه مراکز روستایی (۳۷ مورد)
واگذار شده داروخانه شهری (۲۵ مورد)
واگذار شده آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی آلتین کش
واگذار شده آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی تلاتر
واگذار شده آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی یارود
واگذار شده آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی نیارک
واگذار شده آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی ناصرآباد
واگذار شده آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی اقبالیه
واگذار شده آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی چوبیندر
واگذار شده آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی اورکن کرد
واگذار شده آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی دستجرد
واگذار شده آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ترازان
واگذار شده آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی زوارک
واگذار شده آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی سیردان
واگذار شده آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کورانه
واگذار شده آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی نظام آباد
واگذار شده آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهرک
واگذار شده آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره ۱۰
واگذار شده آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره ۱
واگذار شده آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره ۱۱
واگذار شده آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ماهین
واگذار شده آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی فارسجین
واگذار شده آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قلات
واگذار شده آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شاکین
واگذار شده آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شنستق
واگذار شده آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شاهین تپه
واگذار شده آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ابراهیم آباد
واگذار شده آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهرک مدرس
واگذار شده آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی عصمت آباد
واگذار شده آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی لهارد
واگذار شده آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی آراسنج
واگذار شده آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی نصرت آباد
واگذار شده آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی باورس
واگذار شده آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی حصار خروان
واگذار شده آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی پیریوسفیان
واگذار شده آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهیدآباد
واگذار شده آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی حصارولیعصر
واگذار شده آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کلنجین
واگذار شده آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ارتش آباد
واگذار شده آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی اردلان
واگذار شده آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کوندج
واگذار شده آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی زیاران
واگذار شده آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ناصرآباد
واگذار شده آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قشلاق
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی آلتین کش
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی تلاتر
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی یارود
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی نیارک
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی ناصرآباد
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی اقبالیه
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی چوبیندر
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی رجائی دشت
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی کوهین
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی اورکن کرد
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی دستجرد
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ترازان
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی زوارک
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی سیردان
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کورانه
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی نظام آباد
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهرک
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی آقابابا
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره ۱۰شهید بلدیان
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره ۱ راه آهن
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره ۱۱مینودر
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی رازمیان
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ماهین
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی اسفرورین
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی اک
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی ضیاء آباد
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی خرمدشت
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی نرجه
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی پناه آباد
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی فارسجین
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی صادق آباد
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قلات
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی یحیی آباد
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شاکین
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی نیکوئیه
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شنستق
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی دانسفهان
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شاهین تپه
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی ارداق
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی بوئین زهرا
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شال
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ابراهیم آباد
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهرک مدرس
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی عصمت آباد
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی سگزآباد
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی لهارد
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی آراسنج
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی نصرت آباد
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی باورس
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی حصار خروان
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شریف آباد
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی پیریوسفیان
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهیدآباد
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی حصارولیعصر
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کلنجین
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ارتش آباد
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی آبگرم
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی اردلان
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کوندج
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی زیاران
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ناصرآباد
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قشلاق
واگذار شده رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی خاکعلی
واگذار شده احداث مرکز رادیوتراپی
واگذار شده سی تی اسکن بیمارستان قدس
واگذار شده ام.آر.آی بیمارستان شهیدرجایی
واگذار شده سی تی اسکن بیمارستان شهیدرجایی
واگذار شده واحد دیالیزتاکستان
واگذار شده واحد دیالیز قزوین
واگذار شده شنوايي سنجي بیمارستان کوثر
واگذار شده خدمات بستری بیمارستان خیریه رحیمیان
واگذار شده خدمات بستری و دیالیز بیمارستان خصوصی ولیعصرآبیک
واگذار شده واحد اسکرین مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی تلاتر
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی دستجرد
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی رجائی دشت
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی نظام آباد
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی اورکن کرد
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی یارود
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کورانه
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ترازان
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی آلتین کش
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی آقابابا
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی یحیی آباد
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قلات
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی نیکوئیه
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی فارسجین
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی صادق آباد
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شنستق
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شاکین
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی پناه آباد
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی اک
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی عصمت آباد
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ابراهیم آباد
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهرک مدرس
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شاهین تپه
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی لهارد
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی آراسنج
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی پیر یوسفیان
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی حصار خروان
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی باورس
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی حصار ولیعصر
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی اردلان
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ارتش آباد
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کلنجین
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهید آباد
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ناصر آباد
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کوندج
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی زیاران
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قشلاق
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی کوهین
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره ۱ اقبالیه
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی سیردان
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی معلم کلایه
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی رازمیان
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی چوبیندر
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی ناصر آباد
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره ۱ قزوین
واگذار شده مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره ۱۰ قزوین
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره ۱۱ قزوین
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی نرجه
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی خرمدشت
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی ضیاء آباد
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی اسفرورین
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره ۲ تاکستان
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره ۱ تاکستان
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی سگز آباد
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شال
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی ارداق
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی دانسفهان
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی بوئین زهرا
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شریف آباد
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی آبگرم
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی آوج
واگذار شده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی خاکعلی
واگذار شده خدمات بستری و دیالیز بیمارستان رحیمیان
واگذار شده خدمات بستری و دیالیز بیمارستان ولیعصرآبیک
واگذار شده الکترومیوگرافی مرکز آموزشی و درمانی شهیدرجایی
واگذار شده واحد روانشناسی مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا
واگذار شده اکو مرکز آموزشی و درمانی شهیدرجایی
واگذار شده سنگ شکن مرکز آموزشی و درمانی شهیدرجایی
واگذار شده واحد اسکرین مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا
واگذار شده بینایی سنجی بیمارستان بوعلی سینا
واگذار شده شنوایی شناسی مرکز آموزشی و درمانی کوثر
واگذار شده فیزیوتراپی مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا
واگذار شده فیزیوتراپی مرکز آموزشی و درمانی شهیدرجایی
واگذار شده سی تی اسکن و سونوگرافی مرکز بوعلی سینا
واگذار شده بيمارستان روان
واگذار شده مرکز سلامت الوند
واگذار شده مرکز دیالیز الوند
واگذار شده مرکز سلامت شهرستانک
واگذار شده ریحانه رجبی
واگذار شده مرکز سلامت پونک
واگذار شده پایگاه سلامت محمد آباد
واگذار شده مرکز سلامت اقبالیه
واگذار شده مرکز سلامت سیردان
واگذار شده احداث بيمارستان الوند
واگذار شده آمبولانس مركز سلامت دانسفهان
واگذار شده مركز سلامت لوشكان
واگذار شده پخش دياليز و آندوسکوپی ولايت
واگذار شده مركز دياليز بوئين زهرا
واگذار شده آزمايشگاه و محل زيست دانسفهان
واگذار شده پايگاه فوريتهاي پزشكي اسفرورين
واگذار شده پايگاه فوريتهاي پزشكي مينودر
واگذار شده پايگاه فوريتهاي پزشكي ضياءآباد
واگذار شده مركز سلامت پونك (محمدزاده)
واگذار شده پايگاه سلامت دهان و دندان مسلم بن عقيل
واگذار شده پايگاه سلامت مسلم بن عقيل
واگذار شده مركز سلامت مسلم بن عقيل
واگذار شده مركز غربالگري سرطان ولايت
واگذار شده مركز درمان سرطان راديوتراپي ولايت
واگذار شده مركز بهداشتي درماني و محل زيست معلم كلايه
واگذار شده بيمارستان ۷۰۰ تختخوابي
جدید بيمارستان قدس BOT ماده ۲۷
جدید بيمارستان روان BOT ماده ۲۷
نیمه تمام طب كار BOT ماده ۲۷
نیمه تمام الحاقی بیمارستان شهیدرجایی BOT ماده ۲۷
نیمه تمام بيمارستان الوند BOT ماده ۲۷
جدید كتابخانه پرديس BLT ماده ۲۷
جدید بيمارستان ۷۰۰ تختخوابي BOT ماده ۲۷

محتوایی یافت نشد.

محتوایی یافت نشد.

آخرین جلسات

جدیدترین بخش نامه ها

تماس با ما

استان قزوین - قزوین - خیابان نوروزیان - میدان سرداران- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین
تلفن:
۳۳۶۶۸۰۰۴
فکس:
۳۳۶۶۸۳۸۹