دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

عنوان برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) عنوان پروژه مصوب واحد اندازه گیری سال ماه مقدار
توسعه اقتصاد دانش بنیان توسعه کمی واحد های فناور مستقر در مرکز رشد تعداد ۱۳۹۲ اسفند ۳۷.۰۰
توسعه اقتصاد دانش بنیان توسعه کمی واحد های فناور مستقر در مرکز رشد تعداد ۱۳۹۴ اسفند ۴۰.۰۰
توسعه اقتصاد دانش بنیان توسعه کمی واحد های فناور مستقر در مرکز رشد تعداد ۱۳۹۵ اسفند ۴۸.۰۰
توسعه اقتصاد دانش بنیان توسعه کمی واحد های فناور مستقر در مرکز رشد تعداد ۱۳۹۶ اسفند ۵۰.۰۰
توسعه اقتصاد دانش بنیان توسعه کمی واحد های فناور مستقر در مرکز رشد تعداد ۱۳۹۷ شهریور ۵۴.۰۰
توسعه اقتصاد دانش بنیان توسعه کمی شرکت های دانش بنیان تعداد ۱۳۹۷ شهریور ۱۶.۰۰
توسعه اقتصاد دانش بنیان توسعه کمی شرکت های دانش بنیان تعداد ۱۳۹۲ اسفند ۰.۰۰
توسعه اقتصاد دانش بنیان توسعه کمی شرکت های دانش بنیان تعداد ۱۳۹۴ اسفند ۸.۰۰
توسعه اقتصاد دانش بنیان توسعه کمی شرکت های دانش بنیان تعداد ۱۳۹۵ اسفند ۱۰.۰۰
توسعه اقتصاد دانش بنیان توسعه کمی شرکت های دانش بنیان تعداد ۱۳۹۶ اسفند ۱۴.۰۰
عنوان برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) عنوان پروژه مصوب واحد اندازه گیری سال مصوب ستاد استان توضیحات ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط
توسعه اقتصاد دانش بنیان توسعه کمی واحد های فناور مستقر در مرکز رشد تعداد ۱۳۹۶ ۴
توسعه اقتصاد دانش بنیان توسعه کمی واحد های فناور مستقر در مرکز رشد تعداد ۱۳۹۷ ۵۴
توسعه اقتصاد دانش بنیان توسعه کمی واحد های فناور مستقر در مرکز رشد تعداد ۱۳۹۵ ۴۸ -
توسعه اقتصاد دانش بنیان توسعه کمی شرکت های دانش بنیان تعداد ۱۳۹۵ ۱۵ -
توسعه اقتصاد دانش بنیان توسعه کمی شرکت های دانش بنیان تعداد ۱۳۹۶ ۳
توسعه اقتصاد دانش بنیان توسعه کمی شرکت های دانش بنیان تعداد ۱۳۹۷ ۱۶
پروژه هدف کمی واحد آورده(میلیون ریال) دولتی(میلیون ریال) تسهیلات(میلیون ریال) عنوان برنامه ملی
۱۲ واحد ۴۰۰۰.۰۰ توسعه اقتصاد دانش بنیان
۷ شرکت ۶۰۰۰.۰۰ توسعه اقتصاد دانش بنیان

محتوایی یافت نشد.

محتوایی یافت نشد.

محتوایی یافت نشد.