اداره کل جهاد کشاورزی

عنوان برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) عنوان پروژه مصوب واحد اندازه گیری سال ماه مقدار
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) تولید انگور تن ۱۳۹۲ اسفند ۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) تولید انگور تن ۱۳۹۴ اسفند ۳۳۹۱۵۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) تولید انگور تن ۱۳۹۵ اسفند ۴۳۳۴۷۳.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) تولید انگور تن ۱۳۹۶ اسفند ۳۵۶۷۰۷.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) تولید انگور تن ۱۳۹۷ شهریور ۸۴۰۰۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) سامانه آبیاری تحت فشار هکتار ۱۳۹۲ اسفند ۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) سامانه آبیاری تحت فشار هکتار ۱۳۹۴ اسفند ۱۳۰۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) سامانه آبیاری تحت فشار هکتار ۱۳۹۵ اسفند ۴۸۰۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) سامانه آبیاری تحت فشار هکتار ۱۳۹۶ اسفند ۴۴۵۳.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) سامانه آبیاری تحت فشار هکتار ۱۳۹۷ شهریور ۲۲۱۹.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید پسته تن ۱۳۹۴ اسفند ۲۷۷۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید پسته تن ۱۳۹۵ اسفند ۳۱۶۲.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید پسته تن ۱۳۹۶ اسفند ۳۵۲۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید پسته تن ۱۳۹۷ شهریور ۱۰۰۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید پسته تن ۱۳۹۲ اسفند ۲۲۰۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید ماهیان سردابی و گرمایی تن ۱۳۹۲ اسفند ۳۴۱۲.۸۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید ماهیان سردابی و گرمایی تن ۱۳۹۴ اسفند ۲۶۹۳.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید ماهیان سردابی و گرمایی تن ۱۳۹۵ اسفند ۳۲۸۸.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید ماهیان سردابی و گرمایی تن ۱۳۹۶ اسفند ۳۵۶۵.۴۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید ماهیان سردابی و گرمایی تن ۱۳۹۷ شهریور ۳۰۹۷.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید زیتون تن ۱۳۹۲ اسفند ۱۲۰۰۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید زیتون تن ۱۳۹۴ اسفند ۱۸۰۰۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید زیتون تن ۱۳۹۵ اسفند ۱۴۰۰۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید زیتون تن ۱۳۹۶ اسفند ۱۸۵۰۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید زیتون تن ۱۳۹۷ شهریور ۸۷۵۶.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید شیر تن ۱۳۹۲ اسفند ۴۲۷۲۱۹.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید شیر تن ۱۳۹۴ اسفند ۴۶۸۸۴۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید شیر تن ۱۳۹۵ اسفند ۴۹۶۰۰۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید شیر تن ۱۳۹۶ اسفند ۵۲۳۲۵۳.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید شیر تن ۱۳۹۷ شهریور ۲۸۶۷۷۲.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید حبوبات تن ۱۳۹۲ اسفند ۳۹۸۳.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید حبوبات تن ۱۳۹۴ اسفند ۵۷۵۳.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید حبوبات تن ۱۳۹۵ اسفند ۶۴۲۸.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید حبوبات تن ۱۳۹۶ اسفند ۸۵۰۴.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید حبوبات تن ۱۳۹۷ شهریور ۹۰۰۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید دانه های روغنی تن ۱۳۹۲ اسفند ۹۰۱۵.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید دانه های روغنی تن ۱۳۹۴ اسفند ۴۲۸۴.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید دانه های روغنی تن ۱۳۹۵ اسفند ۳۴۱۵.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید دانه های روغنی تن ۱۳۹۶ اسفند ۹۳۱۵.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید دانه های روغنی تن ۱۳۹۷ شهریور ۱۱۸۲۷.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید ذرت دانه ای تن ۱۳۹۲ اسفند ۷۱۳۱۳.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید ذرت دانه ای تن ۱۳۹۴ اسفند ۷۱۹۵۶.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید ذرت دانه ای تن ۱۳۹۵ اسفند ۱۶۱۵۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید ذرت دانه ای تن ۱۳۹۶ اسفند ۱۰۶۸.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید ذرت دانه ای تن ۱۳۹۷ شهریور ۶۴۰۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید سیب زمینی تن ۱۳۹۷ شهریور ۲۰۰۰۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید سیب زمینی تن ۱۳۹۲ اسفند ۱۴۷۸۳.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید سیب زمینی تن ۱۳۹۴ اسفند ۲۰۹۵۸.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید سیب زمینی تن ۱۳۹۵ اسفند ۱۰۱۶۶.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید سیب زمینی تن ۱۳۹۶ اسفند ۱۵۹۸۴.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید چغندرقند تن ۱۳۹۲ اسفند ۱۰۵۲۶۵.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید چغندرقند تن ۱۳۹۴ اسفند ۸۲۳۶۷.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید چغندرقند تن ۱۳۹۵ اسفند ۱۱۴۴۳۸.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید چغندرقند تن ۱۳۹۶ اسفند ۱۱۱۷۰۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید چغندرقند تن ۱۳۹۷ شهریور ۹۲۷۳۴.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید جو تن ۱۳۹۲ اسفند ۱۱۹۱۷۵.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید جو تن ۱۳۹۴ اسفند ۱۱۴۲۷۷.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید جو تن ۱۳۹۵ اسفند ۱۱۳۱۵۸.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید جو تن ۱۳۹۶ اسفند ۹۶۸۵۴.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید جو تن ۱۳۹۷ شهریور ۹۲۳۸۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید گندم تن ۱۳۹۶ اسفند ۲۶۲۰۳۸.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید گندم تن ۱۳۹۷ شهریور ۲۷۱۵۳۵.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید گندم تن ۱۳۹۲ اسفند ۲۴۵۶۵۴.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید گندم تن ۱۳۹۴ اسفند ۳۱۵۲۸۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید گندم تن ۱۳۹۵ اسفند ۳۱۷۳۷۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید گوشت مرغ تن ۱۳۹۲ اسفند ۴۳۰۴۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید گوشت مرغ تن ۱۳۹۴ اسفند ۶۲۱۶۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید گوشت مرغ تن ۱۳۹۵ اسفند ۶۲۸۰۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید گوشت مرغ تن ۱۳۹۶ اسفند ۶۰۲۲۹.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید گوشت مرغ تن ۱۳۹۷ شهریور ۲۵۵۷۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید گوشت قرمز تن ۱۳۹۲ اسفند ۲۲۵۶۱.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید گوشت قرمز تن ۱۳۹۴ اسفند ۲۴۰۸۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید گوشت قرمز تن ۱۳۹۵ اسفند ۲۵۰۲۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید گوشت قرمز تن ۱۳۹۶ اسفند ۲۵۸۴۴.۲۵
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید گوشت قرمز تن ۱۳۹۷ شهریور ۱۴۸۲۱.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید تخم مرغ تن ۱۳۹۵ اسفند ۷۲۰۰۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید تخم مرغ تن ۱۳۹۶ اسفند ۵۰۴۰۲.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید تخم مرغ تن ۱۳۹۷ شهریور ۱۶۵۶۴.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید تخم مرغ تن ۱۳۹۲ اسفند ۶۶۱۲۶.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید تخم مرغ تن ۱۳۹۴ اسفند ۶۹۳۷۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) اصلاح روش نگهداری باغات انگور(طرحفراز) هکتار ۱۳۹۲ اسفند ۱۰۲۹.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) اصلاح روش نگهداری باغات انگور(طرحفراز) هکتار ۱۳۹۴ اسفند ۶۲.۵۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) اصلاح روش نگهداری باغات انگور(طرحفراز) هکتار ۱۳۹۵ اسفند ۲۵۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) اصلاح روش نگهداری باغات انگور(طرحفراز) هکتار ۱۳۹۶ اسفند ۸۲۷.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) اصلاح روش نگهداری باغات انگور(طرحفراز) هکتار ۱۳۹۷ شهریور ۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) تامین داخلی نهاده های مورد نیاز (بذر) تن ۱۳۹۲ اسفند ۸۱۲۷.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) تامین داخلی نهاده های مورد نیاز (بذر) تن ۱۳۹۴ اسفند ۸۲۲۱.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) تامین داخلی نهاده های مورد نیاز (بذر) تن ۱۳۹۵ اسفند ۱۱۷۸۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) تامین داخلی نهاده های مورد نیاز (بذر) تن ۱۳۹۶ اسفند ۱۱۱۵۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) تامین داخلی نهاده های مورد نیاز (بذر) تن ۱۳۹۷ شهریور ۱۰۱۳۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش سطح زیر کشت در محیط گلخانه ای هکتار ۱۳۹۴ اسفند ۱.۸۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش سطح زیر کشت در محیط گلخانه ای هکتار ۱۳۹۵ اسفند ۲.۴۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش سطح زیر کشت در محیط گلخانه ای هکتار ۱۳۹۶ اسفند ۲.۳۵
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش سطح زیر کشت در محیط گلخانه ای هکتار ۱۳۹۷ شهریور ۱.۷۵
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش سطح زیر کشت در محیط گلخانه ای هکتار ۱۳۹۲ اسفند ۳.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی دستگاه ۱۳۹۲ اسفند ۱۴۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی دستگاه ۱۳۹۴ اسفند ۱۷۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی دستگاه ۱۳۹۵ اسفند ۵۰۴.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی دستگاه ۱۳۹۶ اسفند ۳۶۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی دستگاه ۱۳۹۷ شهریور ۱۲۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) تجهیز و نوسازی اراضی،احداث و تکمیل شبکه های اصلی و فرعی هکتار ۱۳۹۲ اسفند ۲۷۱۱.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) تجهیز و نوسازی اراضی،احداث و تکمیل شبکه های اصلی و فرعی هکتار ۱۳۹۴ اسفند ۱۴۸۳.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) تجهیز و نوسازی اراضی،احداث و تکمیل شبکه های اصلی و فرعی هکتار ۱۳۹۵ اسفند ۲۲۰۴۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) تجهیز و نوسازی اراضی،احداث و تکمیل شبکه های اصلی و فرعی هکتار ۱۳۹۶ اسفند ۴۲۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) تجهیز و نوسازی اراضی،احداث و تکمیل شبکه های اصلی و فرعی هکتار ۱۳۹۷ شهریور ۴۲۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید یونجه تن ۱۳۹۲ اسفند ۲۳۸۴۶۶.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید یونجه تن ۱۳۹۴ اسفند ۲۸۴۵۴۵.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید یونجه تن ۱۳۹۵ اسفند ۲۵۱۴۱۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید یونجه تن ۱۳۹۶ اسفند ۲۹۷۷۰۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید یونجه تن ۱۳۹۷ شهریور ۲۹۴۰۰۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید ذرت علوفه ای تن ۱۳۹۲ اسفند ۱۰۲۰۵۰۵۹.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید ذرت علوفه ای تن ۱۳۹۴ اسفند ۱۶۸۹۳۸۷.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید ذرت علوفه ای تن ۱۳۹۵ اسفند ۱۰۸۲۴۵۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید ذرت علوفه ای تن ۱۳۹۶ اسفند ۱۱۳۲۰۰۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید ذرت علوفه ای تن ۱۳۹۷ شهریور ۸۶۶۰۰۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید پنبه تن ۱۳۹۲ اسفند ۷۳۲.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید پنبه تن ۱۳۹۴ اسفند ۱۳۵۹.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید پنبه تن ۱۳۹۵ اسفند ۸۳.۰۰
عنوان برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) عنوان پروژه مصوب واحد اندازه گیری سال مصوب ستاد استان توضیحات ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) تولید انگور تن ۱۳۹۵ ۴۰۰۰۰۰ -
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) تولید انگور تن ۱۳۹۶ ۳۷۹۰۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) تولید انگور تن ۱۳۹۷ ۳۷۹۰۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) سامانه آبیاری تحت فشار هکتار ۱۳۹۵ ۵۹۸۹ ۵۹۸۹
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) سامانه آبیاری تحت فشار هکتار ۱۳۹۶ ۵۹۸۹ ۵۹۸۹
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) سامانه آبیاری تحت فشار هکتار ۱۳۹۷ ۵۹۸۹
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید پسته تن ۱۳۹۵ ۲۹۰۰ ۲۹۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید پسته تن ۱۳۹۶ ۳۲۰۰ -
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید پسته تن ۱۳۹۷ ۳۲۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید ماهیان سردابی و گرمایی تن ۱۳۹۵ ۳۰۶۰ -
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید ماهیان سردابی و گرمایی تن ۱۳۹۶ ۳۱۰۲ -
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید ماهیان سردابی و گرمایی تن ۱۳۹۷ ۳۳۸۵
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید زیتون تن ۱۳۹۶ ۲۱۲۸۵ ۲۱۲۸۵
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید زیتون تن ۱۳۹۷ ۲۱۲۸۵
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید زیتون تن ۱۳۹۵ ۱۸۵۴۴ ۱۸۵۴۴
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید شیر تن ۱۳۹۵ ۴۹۵۸۱۰ ۴۹۵۸۱۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید شیر تن ۱۳۹۶ ۵۲۳۹۲۰ ۵۲۳۹۲۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید شیر تن ۱۳۹۷ ۵۲۳۹۲۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید حبوبات تن ۱۳۹۵ ۷۶۵۴ ۷۶۵۴
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید حبوبات تن ۱۳۹۶ ۷۸۳۱ ۷۸۳۱
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید حبوبات تن ۱۳۹۷ ۷۸۳۱
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید دانه های روغنی تن ۱۳۹۵ ۶۸۷۸ ۶۸۷۸
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید دانه های روغنی تن ۱۳۹۶ ۱۱۱۳۰ ۱۱۱۳۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید دانه های روغنی تن ۱۳۹۷ ۱۱۱۳۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید ذرت دانه ای تن ۱۳۹۵ ۸۱۰۰۰ ۸۱۰۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید ذرت دانه ای تن ۱۳۹۶ ۸۴۹۸۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید ذرت دانه ای تن ۱۳۹۷ ۸۴۹۸۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید سیب زمینی تن ۱۳۹۵ ۱۸۰۰۰ ۱۸۰۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید سیب زمینی تن ۱۳۹۶ ۱۷۷۷۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید سیب زمینی تن ۱۳۹۷ ۱۷۷۷۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید چغندرقند تن ۱۳۹۵ ۱۶۶۰۰۰ ۱۶۶۰۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید چغندرقند تن ۱۳۹۶ ۱۷۱۴۴۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید چغندرقند تن ۱۳۹۷ ۱۷۱۴۴۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید جو تن ۱۳۹۵ ۱۲۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید جو تن ۱۳۹۶ ۱۲۴۰۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید جو تن ۱۳۹۷ ۱۲۴۰۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید گندم تن ۱۳۹۵ ۳۰۲۰۰۰ ۳۰۲۰۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید گندم تن ۱۳۹۶ ۳۰۶۸۱۷
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید گندم تن ۱۳۹۷ ۳۰۶۸۱۷
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید گوشت مرغ تن ۱۳۹۵ ۶۲۴۰۰ ۶۲۴۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید گوشت مرغ تن ۱۳۹۶ ۶۴۸۰۰ ۶۴۸۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید گوشت مرغ تن ۱۳۹۷ ۶۴۸۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید گوشت قرمز تن ۱۳۹۵ ۲۵۰۲۰ ۲۵۰۲۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید گوشت قرمز تن ۱۳۹۶ ۲۵۹۰۰ ۲۵۹۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید گوشت قرمز تن ۱۳۹۷ ۲۵۹۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید تخم مرغ تن ۱۳۹۷ ۹۰۲۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید تخم مرغ تن ۱۳۹۵ ۷۱۹۳۰ ۷۱۹۳۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید تخم مرغ تن ۱۳۹۶ ۹۰۲۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) اصلاح روش نگهداری باغات انگور(طرحفراز) هکتار ۱۳۹۵ ۸۰۰ -
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) اصلاح روش نگهداری باغات انگور(طرحفراز) هکتار ۱۳۹۶ ۱۳۰۰ -
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) اصلاح روش نگهداری باغات انگور(طرحفراز) هکتار ۱۳۹۷ ۱۳۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) تامین داخلی نهاده های مورد نیاز (بذر) تن ۱۳۹۵ ۱۷۰۴۵ ۱۷۰۴۵
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) تامین داخلی نهاده های مورد نیاز (بذر) تن ۱۳۹۶ ۱۴۷۹۵
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) تامین داخلی نهاده های مورد نیاز (بذر) تن ۱۳۹۷ ۱۴۷۹۵
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش سطح زیر کشت در محیط گلخانه ای هکتار ۱۳۹۵ ۲۰ ۲۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش سطح زیر کشت در محیط گلخانه ای هکتار ۱۳۹۶ ۳۰ ۳۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش سطح زیر کشت در محیط گلخانه ای هکتار ۱۳۹۷ ۳۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی دستگاه ۱۳۹۵ ۲۲۲۹ ۲۲۲۹
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی دستگاه ۱۳۹۶ ۲۲۶۱ ۲۲۶۱
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی دستگاه ۱۳۹۷ ۲۲۶۱
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) تجهیز و نوسازی اراضی،احداث و تکمیل شبکه های اصلی و فرعی هکتار ۱۳۹۶ ۱۰۰۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) تجهیز و نوسازی اراضی،احداث و تکمیل شبکه های اصلی و فرعی هکتار ۱۳۹۷ ۱۰۰۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) تجهیز و نوسازی اراضی،احداث و تکمیل شبکه های اصلی و فرعی هکتار ۱۳۹۵ ۲۱۷۱۳ ۲۱۷۱۳
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید یونجه تن ۱۳۹۵ ۲۵۰۰۰۰ -
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید یونجه تن ۱۳۹۶ ۲۶۲۵۰۰ -
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید یونجه تن ۱۳۹۷ ۲۶۲۵۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید ذرت علوفه ای تن ۱۳۹۵ ۶۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید ذرت علوفه ای تن ۱۳۹۶ ۶۱۲۰۰۰ -
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید ذرت علوفه ای تن ۱۳۹۷ ۶۱۲۰۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید پنبه تن ۱۳۹۵ ۱۸۰ ۱۸۰

محتوایی یافت نشد.

وضعیت پروژه عنوان پروژه روش پیشنهادی برای واگذاری ظرفیت قانونی پیشنهادی
نیمه تمام مجتمع پرورش ماهی سردآبی۱۰۰۰تنی BOT ماده ۲۷
نیمه تمام تکمیل زیرساخت شهرک گلخانه ای نودهک BOT ماده ۲۷
نیمه تمام سدخاکی چنگوره BOT ماده ۲۷ قانون الحاق (۲)
نیمه تمام مجتمع پرورش ماهی سردآبی ۱۰۰۰ تنی خوزنان B0T/BOO ماده ۲۷ قانون الحاق (۲)
جدید صدورو تمدید پروانه دامداری کوجک روستایی واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام ایستگاه پمپاژ بانک زمین طارم B0T/BOO ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام ایستگاه پمپاژ ده دو شاب واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام ایستگاه پمپاژ چرشدره واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام سدخاکی شاکین B0T/BOO ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
جدید مجتمع پرورش آبزیان شاهرود B0T/BOO ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
آماده بهره برداری تولید بذر گواهی شده غلات مشارکت ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام مجتمع گلخانه ای نودهک B0T/BOO ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
آماده بهره برداری سدخاکی پرسپاسنج واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام سدخاکی چنگوره واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۲۷قانون الحاق (۲)

محتوایی یافت نشد.

محتوایی یافت نشد.