اداره کل امور اقتصاد و دارایی

عنوان برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) عنوان پروژه مصوب واحد اندازه گیری سال ماه مقدار
شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد استقرار سامانه (سادا) درصد ۱۳۹۵ اسفند ۷۱.۰۰
شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد استقرار سامانه (سادا) درصد ۱۳۹۲ اسفند ۰.۰۰
شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد استقرار سامانه (سادا) درصد ۱۳۹۴ اسفند ۷۰.۰۰
شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد استقرار سامانه (سادا) درصد ۱۳۹۶ اسفند ۸۶.۰۰
شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد استقرار سامانه (سادا) درصد ۱۳۹۷ شهریور ۸۷.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) بهبود محیط کسب و کار امتیاز ۱۳۹۵ اسفند ۶.۶۵
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) بهبود محیط کسب و کار امتیاز ۱۳۹۲ اسفند ۵.۸۴
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) بهبود محیط کسب و کار امتیاز ۱۳۹۴ اسفند ۶.۰۹
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) بهبود محیط کسب و کار امتیاز ۱۳۹۶ اسفند ۵.۶۱
پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی ) جذب سرمایه گذاری خارجی میلیون دلار ۱۳۹۵ اسفند ۱۸۷.۱۰
پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی ) جذب سرمایه گذاری خارجی میلیون دلار ۱۳۹۲ اسفند ۳۸.۰۰
پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی ) جذب سرمایه گذاری خارجی میلیون دلار ۱۳۹۴ اسفند ۶۸.۶۰
پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی ) جذب سرمایه گذاری خارجی میلیون دلار ۱۳۹۶ اسفند ۲۹.۲۶
پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی ) جذب سرمایه گذاری خارجی میلیون دلار ۱۳۹۷ شهریور ۱۹۰.۰۰
عنوان برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) عنوان پروژه مصوب واحد اندازه گیری سال مصوب ستاد استان توضیحات ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط
شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد استقرار سامانه (سادا) درصد ۱۳۹۵ ۷۰ -
شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد استقرار سامانه (سادا) درصد ۱۳۹۶ ۸۰
شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد استقرار سامانه (سادا) درصد ۱۳۹۷
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) بهبود محیط کسب و کار امتیاز ۱۳۹۵ ۵ ۵
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) بهبود محیط کسب و کار امتیاز ۱۳۹۶ ۵
پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی ) جذب سرمایه گذاری خارجی میلیون دلار ۱۳۹۵ ۳۰ ۳۰
پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی ) جذب سرمایه گذاری خارجی میلیون دلار ۱۳۹۶
پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی ) جذب سرمایه گذاری خارجی میلیون دلار ۱۳۹۷

محتوایی یافت نشد.

محتوایی یافت نشد.

محتوایی یافت نشد.

محتوایی یافت نشد.