شرکت شهرکهای صنعتی

عنوان برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) عنوان پروژه مصوب واحد اندازه گیری سال ماه مقدار
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی احداث تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی خرمدشت متر مکعب در شبانه روز ۱۳۹۵ اسفند ۱۲۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی احداث تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی خرمدشت متر مکعب در شبانه روز ۱۳۹۲ اسفند ۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی احداث تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی خرمدشت متر مکعب در شبانه روز ۱۳۹۴ اسفند ۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی احداث تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی خرمدشت متر مکعب در شبانه روز ۱۳۹۶ اسفند ۸۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی احداث تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی کاسپین متر مکعب در شبانه روز ۱۳۹۵ اسفند ۴۸۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی احداث تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی کاسپین متر مکعب در شبانه روز ۱۳۹۲ اسفند ۱۲۰۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی احداث تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی کاسپین متر مکعب در شبانه روز ۱۳۹۴ اسفند ۱۲۰۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی احداث تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی کاسپین متر مکعب در شبانه روز ۱۳۹۶ اسفند ۱۰۰۰.۰۰
عنوان برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) عنوان پروژه مصوب واحد اندازه گیری سال مصوب ستاد استان توضیحات ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی احداث تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی خرمدشت متر مکعب در شبانه روز ۱۳۹۵ ۱۲۰۰ احداث فاز اول تصفیه خانه تا ظرفیت ۸۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی احداث تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی خرمدشت متر مکعب در شبانه روز ۱۳۹۶ ۸۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی احداث تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی کاسپین متر مکعب در شبانه روز ۱۳۹۵ ۱۲۰۰ احداث مدول جدید جهت افزایش ظرفیت
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی احداث تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی کاسپین متر مکعب در شبانه روز ۱۳۹۶ ۱۲۰۰

محتوایی یافت نشد.

محتوایی یافت نشد.

محتوایی یافت نشد.

محتوایی یافت نشد.