اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

عنوان برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) عنوان پروژه مصوب واحد اندازه گیری سال ماه مقدار
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) توسعه کارگاههای بومی صنایع دستی روستایی روستا ۱۳۹۵ اسفند ۲.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) توسعه کارگاههای بومی صنایع دستی روستایی روستا ۱۳۹۴ اسفند ۲.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) توسعه کارگاههای بومی صنایع دستی روستایی روستا ۱۳۹۲ اسفند ۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) توسعه کارگاههای بومی صنایع دستی روستایی روستا ۱۳۹۶ اسفند ۳.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) توسعه کارگاههای بومی صنایع دستی روستایی روستا ۱۳۹۷ شهریور ۱.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) توسعه،ایجادوراه اندازی(مجموعه های بزرگ کارگاهی صنایع دستی کارگاه ۱۳۹۵ اسفند
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) توسعه،ایجادوراه اندازی(مجموعه های بزرگ کارگاهی صنایع دستی کارگاه ۱۳۹۴ اسفند ۱.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) توسعه،ایجادوراه اندازی(مجموعه های بزرگ کارگاهی صنایع دستی کارگاه ۱۳۹۲ اسفند ۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) توسعه،ایجادوراه اندازی(مجموعه های بزرگ کارگاهی صنایع دستی کارگاه ۱۳۹۶ اسفند ۱.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) توسعه،ایجادوراه اندازی(مجموعه های بزرگ کارگاهی صنایع دستی کارگاه ۱۳۹۷ شهریور ۱.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) اجرای تورهای ارزان قیمت ماه - نفر ۱۳۹۲ اسفند ۲۲۰۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) اجرای تورهای ارزان قیمت ماه - نفر ۱۳۹۶ اسفند ۳۸۰۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) اجرای تورهای ارزان قیمت ماه - نفر ۱۳۹۷ شهریور ۲۸۵۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) اجرای تورهای ارزان قیمت ماه - نفر ۱۳۹۵ اسفند ۳۲۰۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) اجرای تورهای ارزان قیمت ماه - نفر ۱۳۹۴ اسفند ۲۵۴۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) احداث ۲ هتل پنج ستاره، ۳ هتل چهار ستاره،۱ هتل سه ستاره و ۲ هتل یک ستاره باب ۱۳۹۵ اسفند
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) احداث ۲ هتل پنج ستاره، ۳ هتل چهار ستاره،۱ هتل سه ستاره و ۲ هتل یک ستاره باب ۱۳۹۴ اسفند
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) احداث ۲ هتل پنج ستاره، ۳ هتل چهار ستاره،۱ هتل سه ستاره و ۲ هتل یک ستاره باب ۱۳۹۲ اسفند ۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) احداث ۲ هتل پنج ستاره، ۳ هتل چهار ستاره،۱ هتل سه ستاره و ۲ هتل یک ستاره باب ۱۳۹۶ اسفند
عنوان برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) عنوان پروژه مصوب واحد اندازه گیری سال مصوب ستاد استان توضیحات ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) توسعه کارگاههای بومی صنایع دستی روستایی روستا ۱۳۹۵ ۲ ۲
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) توسعه کارگاههای بومی صنایع دستی روستایی روستا ۱۳۹۶ ۳
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) توسعه کارگاههای بومی صنایع دستی روستایی روستا ۱۳۹۷ ۲
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) توسعه،ایجادوراه اندازی(مجموعه های بزرگ کارگاهی صنایع دستی کارگاه ۱۳۹۶ ۱
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) توسعه،ایجادوراه اندازی(مجموعه های بزرگ کارگاهی صنایع دستی کارگاه ۱۳۹۷ ۱
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) توسعه،ایجادوراه اندازی(مجموعه های بزرگ کارگاهی صنایع دستی کارگاه ۱۳۹۵ ۱ ۱
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) اجرای تورهای ارزان قیمت ماه - نفر ۱۳۹۵ ۳۰۰ ۳۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) اجرای تورهای ارزان قیمت ماه - نفر ۱۳۹۶ ۳۸۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) اجرای تورهای ارزان قیمت ماه - نفر ۱۳۹۷ ۴۱۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) احداث ۲ هتل پنج ستاره، ۳ هتل چهار ستاره،۱ هتل سه ستاره و ۲ هتل یک ستاره باب ۱۳۹۵ ۴ ۴
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) احداث ۲ هتل پنج ستاره، ۳ هتل چهار ستاره،۱ هتل سه ستاره و ۲ هتل یک ستاره باب ۱۳۹۶ ۴

محتوایی یافت نشد.

وضعیت پروژه عنوان پروژه روش پیشنهادی برای واگذاری ظرفیت قانونی پیشنهادی
نیمه تمام خانه زعیم R0T ماده ۲۷
نیمه تمام کمپ گردشگری بوئین زهرا آدرس: پارک آق امام BOT ماده ۲۷
آماده بهره برداری خانه صنایع دستی گازرخان آدرس: روستای گازرخان-ورودی روستا فروش ماده ۲۷
نیمه تمام لاله الموت(انرژی اتمی) آدرس: الموت شرقی روستای کوچنان-تارولات-سایت انرژی اتمی BOT ماده ۲۷
نیمه تمام لاله الموت(انرژی اتمی) BOT ماده ۲۷ قانون الحاق (۲)
واگذار شده ترویج میراث فرهنگی
واگذار شده ترویج صنایع دستی
نیمه تمام کمپ گردشگری بوئین زهرا BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
واگذار شده واگذاری بنای تاریخی گراند هتل
واگذار شده کمپ گردشگری معلم کلایه
آماده بهره برداری مجتمع لاله (الموت) انرژی اتمی BOLT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
آماده بهره برداری مجتمع خدماتی و بهداشتی آبگرم BOLT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام کمپ گردشگری بوئین زهرا BOO ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام کمپ گردشگری تاکستان BOO ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
واگذار شده چاپخانه تاریخی اتحاد
واگذار شده خانه حاج محمود بهشتی
واگذار شده خانه تاریخی زعیم
واگذار شده کلیسای کانتور
واگذار شده آب انبار سردار
واگذار شده خانه های تاریخی یزدی ها
واگذار شده بازارها و کاروانسراهای تاریخی حاج موسی
واگذار شده خانه های تاریخی آرازی
واگذار شده آب انبار آقا
واگذار شده آب انبار حاج کاظم
واگذار شده آب انبار حکیم
واگذار شده آب انبار مسجد جامع
واگذار شده خانه تاریخی رئوفی
واگذار شده حمام و خانه بهروزی مدیریت و بهره‌برداری
واگذار شده مجموعه تاریخی و فرهنگی سرای سعدالسلطنه
نیمه تمام مجتمع لاله الموت- انرژی اتمی BOLT ماده ۲۷ قانون الحاق(۲)
نیمه تمام مجتمع خدماتی و بهداشتی معلم کلایه BOLT ماده ۲۷ قانون الحاق(۲)
نیمه تمام مجتمع خدماتی و بهداشتی آبگرم BOLT ماده ۲۷ قانون الحاق(۲)
نیمه تمام کمپ گردشگری بوئین زهرا BOO ماده ۲۷ قانون الحاق(۲)
نیمه تمام کمپ گردشگری تاکستان BOO ماده ۲۷ قانون الحاق(۲)

محتوایی یافت نشد.

محتوایی یافت نشد.