شرکت آب منطقه ای

عنوان برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) عنوان پروژه مصوب واحد اندازه گیری سال ماه مقدار
مردمی کردن اقتصاد استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی در قالب فایناس داخلی (ماده ۵۶) برای سدهای اجرایی (ساختمان نهب و بالاخانلو) طرح ۱۳۹۵ اسفند
مردمی کردن اقتصاد استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی در قالب فایناس داخلی (ماده ۵۶) برای سدهای اجرایی (ساختمان نهب و بالاخانلو) طرح ۱۳۹۴ اسفند ۰.۰۰
مردمی کردن اقتصاد استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی در قالب فایناس داخلی (ماده ۵۶) برای سدهای اجرایی (ساختمان نهب و بالاخانلو) طرح ۱۳۹۲ اسفند ۰.۰۰
مردمی کردن اقتصاد استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی در قالب فایناس داخلی (ماده ۵۶) برای سدهای اجرایی (ساختمان نهب و بالاخانلو) طرح ۱۳۹۶ اسفند
مردمی کردن اقتصاد استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی در قالب فایناس داخلی (ماده ۵۶) برای سدهای اجرایی (ساختمان نهب و بالاخانلو) طرح ۱۳۹۷ شهریور
مردمی کردن اقتصاد اخذ مجوز ماده ۲۱۵ و واگذاری طرحهای آبرسانی به استان به سرمایه گذار خصوصی به روش b0t طرح ۱۳۹۵ اسفند
مردمی کردن اقتصاد اخذ مجوز ماده ۲۱۵ و واگذاری طرحهای آبرسانی به استان به سرمایه گذار خصوصی به روش b0t طرح ۱۳۹۴ اسفند ۰.۰۰
مردمی کردن اقتصاد اخذ مجوز ماده ۲۱۵ و واگذاری طرحهای آبرسانی به استان به سرمایه گذار خصوصی به روش b0t طرح ۱۳۹۲ اسفند ۰.۰۰
مردمی کردن اقتصاد اخذ مجوز ماده ۲۱۵ و واگذاری طرحهای آبرسانی به استان به سرمایه گذار خصوصی به روش b0t طرح ۱۳۹۶ اسفند ۱.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افتتاح و آبگیری سد مخزنی نهب با هدف تنظیم۱۱۰میلیون متر مکعب در صورت تامین اعتبار(احداث سد نهب) درصد ۱۳۹۴ اسفند ۴۴.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افتتاح و آبگیری سد مخزنی نهب با هدف تنظیم۱۱۰میلیون متر مکعب در صورت تامین اعتبار(احداث سد نهب) درصد ۱۳۹۲ اسفند ۳۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افتتاح و آبگیری سد مخزنی نهب با هدف تنظیم۱۱۰میلیون متر مکعب در صورت تامین اعتبار(احداث سد نهب) درصد ۱۳۹۶ اسفند ۱۶.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افتتاح و آبگیری سد مخزنی نهب با هدف تنظیم۱۱۰میلیون متر مکعب در صورت تامین اعتبار(احداث سد نهب) درصد ۱۳۹۷ شهریور
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افتتاح و آبگیری سد مخزنی نهب با هدف تنظیم۱۱۰میلیون متر مکعب در صورت تامین اعتبار(احداث سد نهب) درصد ۱۳۹۵ اسفند ۶۹.۰۰
ارتقای بهره وری پرومسلوب المنفعه نمودن چاههای فاقد پروانه(فرم ۵)ومضر به مصالح عمومی وصرفه جویی حلقه ۱۳۹۵ اسفند ۷۱۸.۰۰
ارتقای بهره وری پرومسلوب المنفعه نمودن چاههای فاقد پروانه(فرم ۵)ومضر به مصالح عمومی وصرفه جویی حلقه ۱۳۹۴ اسفند ۶۵۸.۰۰
ارتقای بهره وری پرومسلوب المنفعه نمودن چاههای فاقد پروانه(فرم ۵)ومضر به مصالح عمومی وصرفه جویی حلقه ۱۳۹۲ اسفند ۰.۰۰
ارتقای بهره وری پرومسلوب المنفعه نمودن چاههای فاقد پروانه(فرم ۵)ومضر به مصالح عمومی وصرفه جویی حلقه ۱۳۹۲ اسفند ۳۵.۰۰
ارتقای بهره وری پرومسلوب المنفعه نمودن چاههای فاقد پروانه(فرم ۵)ومضر به مصالح عمومی وصرفه جویی حلقه ۱۳۹۶ اسفند ۲۲۰.۰۰
ارتقای بهره وری پرومسلوب المنفعه نمودن چاههای فاقد پروانه(فرم ۵)ومضر به مصالح عمومی وصرفه جویی حلقه ۱۳۹۷ شهریور ۲۱۹.۰۰
ارتقای بهره وری تعمیر وتجهیز ادوات اندازه گیری درایستگاه های منابع آب زیرزمینی حلقه ۱۳۹۵ اسفند ۳۰.۰۰
ارتقای بهره وری تعمیر وتجهیز ادوات اندازه گیری درایستگاه های منابع آب زیرزمینی حلقه ۱۳۹۴ اسفند ۱.۰۰
ارتقای بهره وری تعمیر وتجهیز ادوات اندازه گیری درایستگاه های منابع آب زیرزمینی حلقه ۱۳۹۲ اسفند ۹۰.۰۰
ارتقای بهره وری تعمیر وتجهیز ادوات اندازه گیری درایستگاه های منابع آب زیرزمینی حلقه ۱۳۹۶ اسفند ۰.۰۰
ارتقای بهره وری تعمیر وتجهیز ادوات اندازه گیری درایستگاه های منابع آب زیرزمینی حلقه ۱۳۹۷ شهریور ۳.۰۰
ارتقای بهره وری تعمیر و تجهیز ادوات اندازه گیری در ایستگاه های منابع آب سطحی ایستگاه ۱۳۹۴ اسفند ۱۳.۰۰
ارتقای بهره وری تعمیر و تجهیز ادوات اندازه گیری در ایستگاه های منابع آب سطحی ایستگاه ۱۳۹۲ اسفند ۱۵.۰۰
ارتقای بهره وری تعمیر و تجهیز ادوات اندازه گیری در ایستگاه های منابع آب سطحی ایستگاه ۱۳۹۶ اسفند ۳۰.۰۰
ارتقای بهره وری تعمیر و تجهیز ادوات اندازه گیری در ایستگاه های منابع آب سطحی ایستگاه ۱۳۹۷ شهریور ۳.۰۰
ارتقای بهره وری تعمیر و تجهیز ادوات اندازه گیری در ایستگاه های منابع آب سطحی ایستگاه ۱۳۹۵ اسفند ۹.۰۰
ارتقای بهره وری تجهیز نقاط تحویل آب به وسایل اندازه گیری وساخت و نصب دریچه در شبکه آبیاری دشت قزوین دریچه ۱۳۹۵ اسفند ۲۹.۰۰
ارتقای بهره وری تجهیز نقاط تحویل آب به وسایل اندازه گیری وساخت و نصب دریچه در شبکه آبیاری دشت قزوین دریچه ۱۳۹۴ اسفند ۰.۰۰
ارتقای بهره وری تجهیز نقاط تحویل آب به وسایل اندازه گیری وساخت و نصب دریچه در شبکه آبیاری دشت قزوین دریچه ۱۳۹۲ اسفند ۰.۰۰
ارتقای بهره وری تجهیز نقاط تحویل آب به وسایل اندازه گیری وساخت و نصب دریچه در شبکه آبیاری دشت قزوین دریچه ۱۳۹۶ اسفند ۰.۰۰
ارتقای بهره وری تجهیز نقاط تحویل آب به وسایل اندازه گیری وساخت و نصب دریچه در شبکه آبیاری دشت قزوین دریچه ۱۳۹۷ شهریور ۱۸.۰۰
ارتقای بهره وری نصب کنتورهای هوشمند فهام وحجمی برروی چاهها دستگاه ۱۳۹۵ اسفند ۸۴.۰۰
ارتقای بهره وری نصب کنتورهای هوشمند فهام وحجمی برروی چاهها دستگاه ۱۳۹۴ اسفند ۱۲۱.۰۰
ارتقای بهره وری نصب کنتورهای هوشمند فهام وحجمی برروی چاهها دستگاه ۱۳۹۲ اسفند ۰.۰۰
ارتقای بهره وری نصب کنتورهای هوشمند فهام وحجمی برروی چاهها دستگاه ۱۳۹۶ اسفند ۱۰۰.۰۰
ارتقای بهره وری نصب کنتورهای هوشمند فهام وحجمی برروی چاهها دستگاه ۱۳۹۷ شهریور ۱۲۸.۰۰
عنوان برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) عنوان پروژه مصوب واحد اندازه گیری سال مصوب ستاد استان توضیحات ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط
مردمی کردن اقتصاد استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی در قالب فایناس داخلی (ماده ۵۶) برای سدهای اجرایی (ساختمان نهب و بالاخانلو) طرح ۱۳۹۵ ۲ -
مردمی کردن اقتصاد استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی در قالب فایناس داخلی (ماده ۵۶) برای سدهای اجرایی (ساختمان نهب و بالاخانلو) طرح ۱۳۹۶ ۲
مردمی کردن اقتصاد استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی در قالب فایناس داخلی (ماده ۵۶) برای سدهای اجرایی (ساختمان نهب و بالاخانلو) طرح ۱۳۹۷ ۲
مردمی کردن اقتصاد اخذ مجوز ماده ۲۱۵ و واگذاری طرحهای آبرسانی به استان به سرمایه گذار خصوصی به روش b0t طرح ۱۳۹۵ ۲ -
مردمی کردن اقتصاد اخذ مجوز ماده ۲۱۵ و واگذاری طرحهای آبرسانی به استان به سرمایه گذار خصوصی به روش b0t طرح ۱۳۹۶
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افتتاح و آبگیری سد مخزنی نهب با هدف تنظیم۱۱۰میلیون متر مکعب در صورت تامین اعتبار(احداث سد نهب) درصد ۱۳۹۵ -
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افتتاح و آبگیری سد مخزنی نهب با هدف تنظیم۱۱۰میلیون متر مکعب در صورت تامین اعتبار(احداث سد نهب) درصد ۱۳۹۶
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افتتاح و آبگیری سد مخزنی نهب با هدف تنظیم۱۱۰میلیون متر مکعب در صورت تامین اعتبار(احداث سد نهب) درصد ۱۳۹۷ ۱
ارتقای بهره وری پرومسلوب المنفعه نمودن چاههای فاقد پروانه(فرم ۵)ومضر به مصالح عمومی وصرفه جویی حلقه ۱۳۹۵ ۱۰۰۰ ۲۵۸
ارتقای بهره وری پرومسلوب المنفعه نمودن چاههای فاقد پروانه(فرم ۵)ومضر به مصالح عمومی وصرفه جویی حلقه ۱۳۹۶ ۴۰۰
ارتقای بهره وری پرومسلوب المنفعه نمودن چاههای فاقد پروانه(فرم ۵)ومضر به مصالح عمومی وصرفه جویی حلقه ۱۳۹۷ ۴۰۰
ارتقای بهره وری تعمیر وتجهیز ادوات اندازه گیری درایستگاه های منابع آب زیرزمینی حلقه ۱۳۹۷ ۱۰
ارتقای بهره وری تعمیر وتجهیز ادوات اندازه گیری درایستگاه های منابع آب زیرزمینی حلقه ۱۳۹۵ ۱۰ -
ارتقای بهره وری تعمیر وتجهیز ادوات اندازه گیری درایستگاه های منابع آب زیرزمینی حلقه ۱۳۹۶
ارتقای بهره وری تعمیر و تجهیز ادوات اندازه گیری در ایستگاه های منابع آب سطحی ایستگاه ۱۳۹۵ ۳ -
ارتقای بهره وری تعمیر و تجهیز ادوات اندازه گیری در ایستگاه های منابع آب سطحی ایستگاه ۱۳۹۶
ارتقای بهره وری تعمیر و تجهیز ادوات اندازه گیری در ایستگاه های منابع آب سطحی ایستگاه ۱۳۹۷ ۱۰
ارتقای بهره وری تجهیز نقاط تحویل آب به وسایل اندازه گیری وساخت و نصب دریچه در شبکه آبیاری دشت قزوین دریچه ۱۳۹۵ ۱۶۱ -
ارتقای بهره وری تجهیز نقاط تحویل آب به وسایل اندازه گیری وساخت و نصب دریچه در شبکه آبیاری دشت قزوین دریچه ۱۳۹۶ ۶۰
ارتقای بهره وری تجهیز نقاط تحویل آب به وسایل اندازه گیری وساخت و نصب دریچه در شبکه آبیاری دشت قزوین دریچه ۱۳۹۷ ۲۰
ارتقای بهره وری نصب کنتورهای هوشمند فهام وحجمی برروی چاهها دستگاه ۱۳۹۵ ۶۰۰ ۵۵۰
ارتقای بهره وری نصب کنتورهای هوشمند فهام وحجمی برروی چاهها دستگاه ۱۳۹۶ ۵۰
ارتقای بهره وری نصب کنتورهای هوشمند فهام وحجمی برروی چاهها دستگاه ۱۳۹۷ ۵۰

محتوایی یافت نشد.

وضعیت پروژه عنوان پروژه روش پیشنهادی برای واگذاری ظرفیت قانونی پیشنهادی
جدید احداث شبکه آبیاری و زهکشی البرز (ازمحل پساب البرز) BOT ماده ۲۷ قانون الحاق (۲)
جدید آبرسانی از سد بالاخانلو به شهرها و روستاهای جنوب استان BOT ماده ۲۷ قانون الحاق (۲)
جدید احداث شبکه آبیاری و زهکشی دشتابی (از محل پساب قدیم آباد و البرز) BOT ماده ۲۷ قانون الحاق (۲)
نیمه تمام احداث خطوط آبرسانی از سد طالقان به شهرها و روستاهای استان FOT ماده ۲۷ قانون الحاق (۲)
نیمه تمام ساختمان سد بالاخانلو FOT ماده ۲۷ قانون الحاق (۲)
نیمه تمام ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی نهب FOT ماده ۲۷ قانون الحاق (۲)
نیمه تمام ساختمان سد نهب FOT ماده ۲۷ قانون الحاق (۲)
جدید احداث شبکه آبیاری و زهکشی البرز (ازمحل پساب البرز) BOT
نیمه تمام احداث شبکه آبیاری و زهکشی تاکستان (از محل پساب تاکستان) FOT
جدید احداث شبکه آبیاری و زهکشی دشتابی (از محل پساب قدیم آباد و البرز) BOT
نیمه تمام احداث خطوط آبرسانی از سد طالقان به شهرها و روستاهای استان FOT
نیمه تمام ساختمان سد بالاخانلو FOT
نیمه تمام ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی نهب FOT
نیمه تمام ساختمان سد نهب FOT قانون الحاق-تبصره۱۹
واگذار شده احداث تصفیه خانه آبرسانی از سد طالقان به ۱۴ شهر شمالی استان قزوین و روستاهای مسیر
واگذار شده آبرسانی به استان قزوین از سد طالقان
نیمه تمام ساختمان سد بالاخانلو BOT ماده ۲۷ قانون الحاق(۲)
نیمه تمام ساختمان سد نهب BOT ماده ۲۷ قانون الحاق(۲)
نیمه تمام ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی نهب BOT ماده ۲۷ قانون الحاق(۲)
جدید استخر روباز BOT ماده ۲۷ قانون الحاق(۲)
جدید استفاده از پساب تصفيه خانه فاضلاب شهر تاكستان BOT ماده ۲۰ قانون الحاق
جدید شبکه آبیاری و زهکشی اراضي كشاورزي مجاور تصفيه خانه فاضلاب شهر صنعتي البرز BOT ماده ۲۰ قانون الحاق
جدید تأمین و توزیع آب اراضی دشتابی بوئین زهرا از محل پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر قزوین و شهر صنعتی البرز BOT ماده ۲۰ قانون الحاق
جدید آبرساني از سد بالاخانلو به شهرها و روستاهاي جنوب استان قزوين BOT ماده ۲۰ قانون الحاق
جدید آبرساني به شهر قزوين از چاه هاي بيدستان BOT ماده ۲۰ قانون الحاق

محتوایی یافت نشد.

محتوایی یافت نشد.