برنامه های اقتصاد مقاومتی مصوب ملی و برش استانی

 

پروژه های اقتصاد مقاومتی مصوب ملی و برش استانی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی

توانمند سازی اقشار مردم محروم در روستا ها

نفرساعت

-

۲۸۰۰۰۰

برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد )

آموزش کارآفرین پروری به مادران

نفر ساعت

-

۸۰۰۰۰

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

اداره کل ورزش و جوانان

عدال بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی

توسعه خانه های ورزش روستایی

واحد

-

۱۲

عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی

توسعه ورزش همگانی از طریق بخش خصوصی

همایش

-

۲۰

عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی

واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش غیر دولتی

تعداد

-

۵

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

اداره کل  تعاون، کار و رفاه اجتماعی

برنامه ملي ارتقاء توان توليد ملي

بکار گماری جویندگان کار

نفر

_

۵۹۳۰

برنامه ملي ارتقاء توان توليد ملي

شناسايي و جایگزینی نیروی کار به جای اتباع

نفر

_

۱۲۰۰

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

دانشگاه پیام نور

طرح توسعه اقتصاد دانش بنیان

ایجاد مرکز رشد

و نوآوری

واحد

-

۰

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین 

برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان

توسعه کمی شرکت‎های دانش‎بنیان

تعداد

-

۱۵

برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان

توسعه کمی واحد‎های فناور مستقر در مرکز رشد

تعداد

-

۴۸

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی

برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی

الحاقی بیمارستان رجایی ۲۰۰ تختخوابی

تخت

-

۲۰۰

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی

برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی

بیمارستان ۷۰۰  تخت خوابی قزوین

تخت

-

۷۰۰

برنامه توسعه دانش بنیان کردن اقتصاد

توسعه مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی

واحد

-

۱

برنامه ملی ارتقای توان

تولید  ملی

ایجاد مرکز تحقیقات ایمنی شوینده ها و محصولات بهداشتی

درصد

-

۱۰۰

برنامه ملی ارتقای توان

تولید  ملی

ایجاد مرکز تحقیقات و  تشخیص سلامت و تقلبات غذا

درصد

-

۲۵

برنامه ملی برقراری انضباط مالی

راه اندازی هلدینگ دارویی و تجهیزاتی استان

درصد

-

۲۵

 

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

مردمی کردن اقتصاد

ایجاد فروشگاههای مجازی و بازارچه معرفی وفروش آثار فاخرادبی وهنری استان

تعداد

-

۲

گفتمان سازی و فرهنگ سازی  اقتصاد مقاومتی

فرهنگ سازی و اطلاع رسانی با استفاده از ابزارهای  هنری شامل رسانه های مجازی ، مطبوعات ، کتاب ،سینما ، کانونهای تبلیغاتی، کانونهای مساجد، ...

درصد

۱۰

۱۰

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

اداره كل بهزيستي

عدالت بنيان كردن اقتصادوتوسعه عدالت اجتماعي

تامين وسايل نقليه عمومي مناسب براي تردد معلولين

دستگاه

-

۲۰

عدالت بنيان كردن اقتصادوتوسعه عدالت اجتماعي

مناسب سازي فضاهاي فيزيكي با اولويت ادارات دولتي و معابر عمومي

مورد

-

۲۰۰

عدالت بنيان كردن اقتصادوتوسعه عدالت اجتماعي

افزايش ارائه خدمات مراقبت درمنزل در حاشيه شهرها

نفر

-

۶۰

ارتقاء توان توليد ملي

توسعه مشاغل خرد با تاكيد بر مناطق محروم

نفر

-

۳۴۷

 

 

 

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

جهاد کشاورزی

 

ارتقاء توان تولید ملی

افزایش تولید گندم

تن

۳۰۲

۳۰۲

افزایش تولید جو

تن

۱۲۰

۱۲۰

افزایش تولید چغندرقند

تن

۱۶۶۰۰۰

۱۶۶۰۰۰

افزایش تولید سیب زمینی

تن

۱۸۰۰۰

۱۸۰۰۰

افزایش تولید ذرت دانه ای

تن

۸۱۰۰۰

۸۱۰۰۰

افزایش تولید دانه های روغنی

تن

؟

؟

افزایش تولید حبوبات

تن

۷۶۵۴

۷۶۵۴

افزایش تولید پنبه

تن

۱۸۰

۱۸۰

افزایش تولید ذرت علوفه ای

تن

۶۰۰۰۰۰

۶۰۰۰۰۰

افزایش تولید یونجه

تن

-

۲۵۰۰۰۰

تجهيز و نوسازي اراضي، احداث و تكميل شبكه هاي اصلي و فرعي

هکتار

۲۷۷۰۲

۲۷۷۰۲

تجهيز و نوسازي ناوگان ماشيني بخش كشاورزي

دستگاه

۲۲۲۹

۲۲۲۹

افزایش سطح زیر کشت در محیط گلخانه ای

هکتار

۲۰

 

۲۰

 

تامین داخلی نهاده های مورد نیاز (بذر )

تن

۱۲۰۰۰

۱۲۰۰۰

افزایش تولید پسته

تن

۲۹۰۰

۲۹۰۰

اصلاح روش نگهداری باغات انگور (طرح فراز)

هکتار

-

۱۴۰۰

افزایش تولید تخم مرغ

هزارتن

۷۱.۹۳

۷۱.۹۳

افزایش تولید گوشت مرغ

هزارتن

۶۲.۴

۶۲.۴

افزایش تولید گوشت قرمز

هزارتن

۲۵.۰۲

۲۵.۰۲

افزایش تولید شیر

هزارتن

۴۹۵.۸۱

۴۹۵.۸۱

افزایش تولید زیتون

تن

-

۱۱۱۴

افزایش تولید ماهیان

سردابی و گرمابی

تن

-

۳۰۶۰

 

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

امور اقتصاد و دارایی

برنامه ملی پیشبرد برونگرایی اقتصاد

جذب سرمایه­گذاری خارجی

میلیون دلار

۳۰

۳۰

برنامه ملی ارتقاء توان تولید ملی

بهبود محیط

کسب و کار

امتیاز

۵

۵

برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد

استقرار سامانه

(سادا)

 

درصد

-

۷۰

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

اداره کل استاندارد

برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی

(درون زایی اقتصاد)

تدوین استاندارد ملی

جلد

-

۵۰

ترویج و اشاعه فرهنگ استاندارد

بسته آموزشی

-

۳۰۰۰

نظارت بر اجرای استاندارد

بازدید

-

۷۵۵۰

استقرار شرکت های بازرسی فنی و آزمایشگاهی در گمرک

فقره

 

-

۵

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی

برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد با رویکرد توسعه صادرات غیرنفتی

 

برگزاری نمایشگاه کربلا در پاییز ۹۵

مورد

-

۱

برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد

راه اندازی دفتر تجاری در روسیه

مورد

-

۱

برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد

رتبه بندی واحدهای کسب و کار

واحد

-

۸۰

برنامه ملی ارتقای

بهره وری

آموزش بمنظور افزایش راندمان و بهره وری

مورد

-

۶

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

اداره کل دامپزشکی

 

ارتقای توان تولید ملی ( درون زایی اقتصاد)- طرح امنیت غذایی و تولید محصولات راهبردی (وزارت جهاد کشاورزی)

پوشش بهداشتی مراکز پرورش و

تکثیر آبزیان

تعداد نمونه

۱۸۸۳۴

۱۸۸۳۴

پوشش بهداشتي

دام ها

نوبت سر

۱۲۰۳۰۱۲۴

۱۲۰۳۰۱۲۴

پوشش بهداشتي مزارع

تكثير و پرورش طيور

تعداد نمونه

۳۴۳۶۰۹

۳۴۳۶۰۹

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

شرکت شهرکهای صنعتی

برنامه ملي عدالت بنيان كرددن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعي

احداث تصفیه

فاضلاب  شهرك صنعتي كاسپين

متر مکعب در شبانه روز

-

۰

برنامه ملي عدالت بنيان كرددن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعي

احداث تصفیه

فاضلاب  شهرك صنعتي خرمدشت

متر مکعب در شبانه روز

-

۰

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

امور مالیاتی

برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت

پیاده سازی کامل طرح جامع مالیاتی

درصد

-

۱۰۰

برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت

پیاده سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده

درصد

-

۱۰۰

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

اداره کل منابع طبیعی

ارتقای توان تولیدملی ( درونزایی اقتصاد)- طرح امنیت غذایی وتولیدمحصولات راهبردی (وزارت جهادکشاورزی)

كنترل كانونهاي بحراني بيابانزا و گرد و غبار

هكتار

۲۵۷۰

۲۵۷۰

ارتقای توان تولیدملی

( درونزایی اقتصاد)- طرح امنیت غذایی وتولیدمحصولات راهبردی (وزارت جهادکشاورزی)

اجراي عمليات آبخوانداري و مقابله با بيابانزايي

هكتار

۱۱۲۲۲

۱۱۲۲۲

عدالت بنيان كردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعي – طرح تحقق عدالت بين نسلي و چگونگي استفاده از انفال

كاداستر منابع طبيعي

هزار هكتار

-

۳۰۰

ارتقاي بهره وري- طرح ارتقاي بهره وري آب

جنگلكاري، توسعه درختكاري و فضاي سبز

هكتار

-

۹۰۰

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

ارتقاء توان توليد ملي

احدات ۲هتل پنج ستاره، ۳ هتل چهار ستاره،

۱ هتل سه ستاره و ۲ هتل یک ستاره

باب

۴

۴

ارتقاء توان توليد ملي

اجراي تورهاي ارزان قيمت

نفر-ماه

۳۰۰

۳۰۰

ارتقاء توان توليد ملي

توسعه، ايجاد و راه اندازي (مجموعه هاي بزرگ كارگاهي صنايع دستي )

كارگاه

۱

۱

ارتقاء توان توليد ملي

توسعه كارگاه هاي بومي  صنايع دستي روستايي

روستا

۲

۲

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

آب منطقه ای

ارتقای بهره‌وری

نصب کنتورهای هوشمند فهام و حجمی بر روی چاهها

دستگاه

۵۵۰

۶۰۰

ارتقای بهره‌وری

تجهیز نقاط تحویل آب به وسایل اندازه گیری و ساخت و نصب دریچه در شبکه آبیاری دشت قزوین

دریچه

-

۱۶۱

ارتقای بهره‌وری

تعمیر و تجهیز ادوات اندازه گیری در ایستگاه‏های منابع آب سطحی

ایستگاه

-

۳

ارتقای بهره‌وری

تعمیر و تجهیز ادوات اندازه گیری در ایستگاه‏های منابع آب زیرزمینی

حلقه

-

۱۰

ارتقای بهره‌وری

پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای فاقد پروانه (فرم۵) و مضر به مصالح عمومی و صرفه جویی

حلقه

۲۵۸

۱۰۰۰

ارتقای توان

تولید ملی

افتتاح و آبگیری سد مخزنی نهب با هدف تنظیم ۱۱۰ میلیون متر مکعب در صورت تامین اعتبار

مورد

-

۱

مردمی کردن اقتصاد

اخذ مجوز ماده ۲۱۵ و واگذاری طرحهای آبرسانی به استان به سرمایه گذار خصوصی به روش BOT (طرح آبرسانی از سد طالقان به استان و طرح آبرسانی از چاههای بیدستان)

طرح

-

۲

مردمی کردن اقتصاد

استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی در قالب فاینانس داخلی (ماده۵۶) برای سدهای اجرایی (ساختمان سد نهب و بالاخانلو)

طرح

-

۲

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

آب و فاضلاب روستایی

برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد

تامین آب آشامیدنی ۱۹ مجتمع

روستا

۷۹

۷۹

برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد

تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع ضیاءآباد مرکزی با جمعیتی معادل ۸۷۳۱ نفر

درصد پیشرفت فیزیکی

-

۵

برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد

تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع ضیاءآباد ۱و۲ با جمعیتی معادل ۴۵۲۴ نفر

درصد پیشرفت فیزیکی

-

۵

برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد

تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع قاقازان با جمعیتی معادل ۱۴۲۴۴ نفر

درصد پیشرفت فیزیکی

-

۵

برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد

تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع الموت با جمعیتی معادل ۶۰۵۱ نفر

درصد پیشرفت فیزیکی

-

۵

برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد

تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع خرقان شرقی با جمعیتی معادل ۸۵۷۵ نفر

درصد پیشرفت فیزیکی

-

۵

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

شرکت آب و فاضلاب شهری

برنامه ملی        هدفمند سازی یارانه ها

نصب شیرآلات کاهنده مصرف

فقره

-

۱۸۰

برنامه ملی        هدفمند سازی یارانه ها

ممیزی مشترکین

فقره

-

۶۴۰۰

برنامه ملی        هدفمند سازی یارانه ها

تعویض کنتورهای خراب

فقره

-

۴۰۰۰

برنامه ملی        هدفمند سازی یارانه ها

شناسایی صحیح ظرفیت قراردادی

فقره

-

۲۰۰

برنامه ملی        هدفمند سازی یارانه ها

جمع آوری انشعابات غیرمجاز

فقره

-

۲۰۰

برنامه ملی        هدفمند سازی یارانه ها

افزایش آگاهی های عمومی

و فرهنگ سازی

-

-

مستمر

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

شرکت توزیع نیروی برق استان

عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی

برق رسانی به روستاهای فاقد برق (روستای آبیک علیا)

روستا

۱

۱

عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی

برق رسانی به روستاهای فاقد برق (روستای دینه رود)

روستا

۱

۱

ارتقای بهره وری

کاهش تلفات غیرفنی و اجرای برنامه های پاسخگوئی بار با هدف پیک سائی با نصب کنتورهای هوشمند اولیه و ثانویه

مگاوات

۶۸

۶۸

ارتقای توان تولید ملی(درون زائی اقتصاد)

تولید برق از انرژی باد

مگاوات

-

۵

ارتقای توان تولید ملی(درون زائی اقتصاد)

تولید انرژی برق با نصب مولدهای گازسوز (DG گازی)

مگاوات

۶

۶

 

 

 

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

راه و شهرسازی

برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصادي و توسعه عدالت اجتماعی

احداث مجتمع

تجاری– مسکونی

صندوق زمین و مسکن

متر مربع

-

۵۶۰۰

برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصاد ي و توسعه عذالت اجتماعی

احداث مجتمع تجاری در مهرگان

متر مربع

-

۳۸۱۵

برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصادي و توسعه عnالت اجتماعی

احداث بازارچه تجاری مهرگان

متر مربع

-

۶۰۰

برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصادي و توسعه عدالت اجتماعی

مجتمع چند عملکردی پنبه ریسه

متر مربع

-

۸۶۲۵

برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصادي و توسعه عnالت اجتماعی

پرداخت تسهیلات بافت فرسوده

فقره

-

۱۱۰۰

برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصادي و توسعه عnالت اجتماعی

ایجاد مرکز بهداشتی درمانی محله باغ نشاط

متر مربع

-

۱۲۰

برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصادي و توسعه عدالت اجتماعی

بهسازی و چهار خطه کردن  محور  شامی شاپ- اسفرورین

کیلومتر

-

۴

برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصادي و توسعه عدالت اجتماعی

بهسازی و چهارخطه کردن

محور آوج-رزن

کیلومتر

-

۱.۲

برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصادي و توسعه عدالت اجتماعی

تکمیل بزرگراه

شامی شاپ- ابهر

کیلومتر

-

۱

برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصادي و توسعه عدالت اجتماعی

تکمیل بزرگراه بوئین زهرا

سه راهی رحیم آباد

کیلومتر

-

۱

برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصادي و توسعه عدالت اجتماعی

بهسازی و نوسازی راههای

روستایی استان قزوین

کیلومتر

-

۵۵

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

شرکت گاز

توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین دستی و توسعه بازار

اشتراک پذیری در شهرها و روستاها

عدد

۱۸۰۰

۱۸۰۰۰

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس

طرح سهم بری عادلانه عوامل تولید با تاکید برسرمایه انسانی

تکمیل استخر راه آهن

مترمربع

-

۶۰۰۰

طرح سهم بری عادلانه عوامل تولید با تاکید برسرمایه انسانی

تکمیل استخر کانون رشد

مترمربع

-

۳۳۳

طرح سهم بری عادلانه عوامل تولید با تاکید برسرمایه انسانی

تکمیل استخر الوند

مترمربع

 

۳۳۳

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

اقتصاد دانش بنیان

افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به ۲۰ مگابیت در ثانیه و حمایت از توسعه مراکز داده و شبکه توزیع محتوا

مگابیت

۲۰

۲۰

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

اقتصاد دانش بنیان

دو برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتال با مشارکت حداکثری

درصد

۲۰

۲۰

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

پارک علم و فناوری

اقتصاد دانش بنیان

حمایت از ۳۰۰۰ شرکت دانش بنیان

شرکت

-

 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

آب منطقه ای

تأمین و توزیع آب اراضی دشتابی بوئین زهرا از محل پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر قزوین و شهر صنعتی البرز

درصد 

-

تأمین آب شرب و مدیریت پساب شهرستان البرز

درصد 

-

استفاده از پسابهای شهری تاکستان

درصد 

۱۰

احداث سد نهب

 درصد

۱۵

ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی نهب

 درصد

۱۲.۵

احداث سد بالاخانلو

 درصد

۸

نصب کنتورهای هوشمند فهام وحجمی برروی چاهها

دستگاه

۵۰

تجهیز نقاط تحویل آب به وسایل اندازه گیری وساخت ونصب دریچه درشبکه آبیاری دشت قزوین

دریچه

۶۰

تعمیر و تجهیز ادوات اندازه گیری در ایستگاه‏های منابع آب سطحی

ایستگاه

۰

تعمیر و تجهیز ادوات اندازه گیری در ایستگاه‏های منابع آب زیرزمینی

حلقه

۰

پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای فاقد پروانه (فرم۵) و مضر به مصالح عمومی و صرفه جویی

حلقه

۴۰۰

افتتاح و آبگیری سد مخزنی نهب با هدف تنظیم ۱۱۰ میلیون متر مکعب در صورت تامین اعتبار

مورد

-

اخذ مجوز ماده ۲۱۵ و واگذاری طرحهای آبرسانی به استان به سرمایه گذار خصوصی به روش BOT (طرح آبرسانی از سد طالقان به استان و طرح آبرسانی از چاههای بیدستان)

طرح

۲

استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی در قالب فاینانس داخلی (ماده۵۶) برای سدهای اجرایی (ساختمان سد نهب و بالاخانلو)

طرح

۲

مطالعه و اجرای ساماندهی ، تعین حد بستر و حریم رودخانه ها( شامل لایروبی، بازگشایی و آزاد سازی تصرفات)

کیلومتر

۱.۵

انتقال آب از سد طالقان به استان قزوین

طرح

۱

 

 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

 شرکت آب و فاضلاب روستایی

تامین آب آشامیدنی ۱۶ مجتمع

روستا

 ۷۹

تامین و انتقال آب آشامیدنی  مجتمع آبرسانی ضیاء آباد مرکزی

درصد پیشرفت فیزیکی

 ۵

تامین و انتقال آب آشامیدنی  مجتمع آبرسانی ضیاء آباد ۱و ۲

درصد پیشرفت فیزیکی

 ۵

تامین و انتقال آب آشامیدنی  مجتمع آبرسانی قاقازان 

درصد پیشرفت فیزیکی

 ۵

تامین و انتقال آب آشامیدنی  مجتمع آبرسانی الموت

درصد پیشرفت فیزیکی

۵ 

تامین و انتقال آب آشامیدنی  مجتمع آبرسانی  خرقان شرقی 

درصد پیشرفت فیزیکی

۵ 

 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

شرکت آب و فاضلاب استان

نصب شیرآلات کاهنده مصرف

 فقره

۲۰۰

ممیزی مشترکین

فقره 

۶۴۰۰

تعویض کنتورهای خراب

 فقره

۴۰۰۰

شناسایی صحیح ظرفیت قراردادی

 فقره

۱۵۰

جمع آوری انشعاب غیرمجاز

 فقره

۲۰۰

افزایش آگاهیهای عمومی و فرهنگ سازی

درصد

۱۰۰

تکمیل و ارتقاء تصفیه خانه قزوین از ظرفیت ۱۷۱ هزار نفر به ۲۴۳ هزار نفر

واحد

۱

تکمیل و ارتقاء تصفیه خانه تاکستان از ظرفیت ۵۵ هزار نفر به ۱۳۸ هزار نفر

واحد

۱

 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

اداره کل منابع طبیعی

اجرای عملیات آبخیزداری

متر مکعب

۴۴۸۰

کشت وتوسعه گیاهان دارویی

 هکتار

۱۵

كنترل كانونهاي بحراني بيابانزا و گرد و غبار

هكتار

۵۰

كاداستر منابع طبيعي

هزار هكتار

۳۰۰

جنگلكاري، توسعه درختكاري و فضاي سبز

هكتار

۹۰۰

 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

آموزش فنی و حرفه ای

تواتمند سازی اقشار مردم محروم در روستاها

نفر ساعت

۳۳۰۰۰۰

آموزش کارآفرین پروری به مادران (طرح تقویت سرمایه و توسعه کارآفرینی)

 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی قزوین

ایجاد میز کشورهای آفریقایی از قبیل کنیا

مورد

۱

تاسیس دفتر تجاری استان قزوین در کنیا

 مورد

۱ 

حضور اتاق قزوین در نمایشگاه اختصاصی ایران در کشور کنیا

مورد

-

پذیرش هیات های مختلف تجاری بمنظور شناسایی توانمندی های داخلی یا حمایت از سرمایه گذاری

مورد 

۱۰

آموزش بمنظور افزایش راندمان و بهره وری

مورد

۵

اعزام به نمایشگاه های کشورهای هدف

مورد

۵

راه اندازی دفتر تجاری در آستارا خان

مورد

۱

افتتاح شعبه نمایندگی اتاق بازرگانی مشترک ایران و اوکراین در اتاق قزوین

مورد

۱

 

 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

 اداره کل ورزش و جوانان

تکمیل سالنهای ورزشی

 درصد

۴۵ 

توسعه خانه های ورزش روستایی

واحد

۱۲

توسعه ورزش همگانی از طریق بخش خصوصی

همایش

۲۰

توسعه ورزش همگانی از طریق هیات های ورزشی

همایش

واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش غیر دولتی

تعداد

۵

 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

حمایت از تولیدات نمایش های کاربردی با موضوع رویکرد اقتصاد مقاومتی و اصلاح الگوی مصرف

اجرا 

۲۵

اجرای رویدادهای فرهنگی و هنری  (تولید محتوا در فضای مجازی نشریات محلی)

 دوره

۲۱

اجرای رویدادهای فرهنگی و هنری ( تولید آثار سینمایی و نشر مکتوب)

 نسخه

۸

كارگاههاي آموزشي با رويكرد كارآفريني و توليد محتوا در فضاي مجازي

دوره 

۵

اجراي فعاليتهاي فرهنگي و هنري

 تعداد

۶۵ 

برپايي اكسپوي هنري

تعداد 

 ۱۰

برنامه فرهنگی و هنری مرتبط با موضوع هدف ( استفاده از کالای ایرانی، تولید و اشتغال)

جلسه 

۵

ایجاد فروشگاههای مجازی و بازارچه معرفی وفروش آثار فاخرادبی وهنری استان

تعداد

۳

فرهنگ سازی و اطلاع رسانی با استفاده از ابزارهای  هنری شامل رسانه های مجازی ، مطبوعات ، کتاب ،سینما ، کانونهای تبلیغاتی، کانونهای مساجد، ...

درصد

۱۰۰

 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

صداو سیما مرکز قزوین

برنامه  رادیویی کلبه مهر

دقیقه

۲۱۶۰

برنامه رادیویی گفتمان

دقیقه

۲۷۰

برنامه  تلویزیونی بی حاشیه

دقیقه

 ۴۵۰

برنامه تلویزیونی رنگ زندگی

دقیقه

 ۱۴۰۰

برنامه تلویزیونی روند

دقیقه

 ۶۰۰

 

 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

اداره کل استاندارد

تدوین استاندارد ملی

عدد

۳۰

ایجاد دفاتر استانداردسازی

عدد

۳

توسعه استاندارد

عدد

۱

پژوهش های کاربردی استاندارد

عدد

۵

تشدید نظارت بر بخش های غیر دولتی و شرکت های همکار

عدد

۵

تسهیل صادرات و واردات

عدد

۳

گسترش پوشش استاندارد

عدد

۱۰۰

   پیگیری و نظارت بر شیوه نامه بازرسی و توقیف نفتکش های مظنون به حمل سوخت قاچاق و نحوه تحویل مکشوفات از سوی شرکت ملی پخش

عدد

۲

  پیگیری و نظارت بر شیوه نامه استاندارد سازی و نحوه تخصیص سوخت به واحدهای تولید قیر و ایزوگام

عدد

۲۵

     پیگیری و نظارت بر اجرای دستورالعمل طرح ملی استانداردسازی فرآورده ها و مشتقات نفتی

عدد

۳۵

  پیگیری شناسایی، احصاء و ساماندهی واحدهای فعال در حوزه فلزات گرانبها و سنگ های قیمتی و تهیه و بروز رسانی بانک اطلاعاتی جامع

عدد

۹۶

  بومی سازی و اجرای دستورالعمل ها، رویه ها، تفاهم نامه ها و شیوه نامه های ابلاغی ستاد

عدد

-

ترویج و اشاعه فرهنگ استاندارد

بسته آموزشی

۲۸۴۰۳

نظارت بر اجرای استاندارد

بازدید

۱۰۹۰۱

استقرار شرکت های بازرسی فنی و آزمایشگاهی در گمرک

فقره

۳

آموزش استانداردسازی و اطلاع رسانی در حوزه انرژی

ساعت

۶۰

اجرای اجباری استانداردهای مصرف انرژی

صدور پروانه انرژی

۲

اطلاع رسانی رتبه انرژی

عدد

۲

بازرسی آزمایشگاههای همکار انرژی

بازرسی

۷

بازرسی جهت کنترل بازار از نظر برچسب انرژی

بازرسی

۲

تدوین، تجدید نظر و اصلاحیه استاندارد قطعه ای و سیستمی خودرو

جلد

۱

 

 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

اداره کل امور اقتصادی و دارایی

معرفی ظرفیت ها و فرصت های متقابل اقتصادی و سرمایه گذاری استان برای جلب مشارکت فعالان خارجی و داخلی

جذب سرمایه گذاری خارجی

وارده

-

میلیون دلار

مصوب

۲۹۰

میلیون دلار

طراحی سازو کارهای عملیاتی کردن مقررات و بهبود شاخص های رقابت پذیری اقتصاد ایران توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان

درصد پیشرفت

۱۰۰

برنامه عملیاتی کردن مقررات و بهبود ۱۰ پله ای استان درسهولت انجام کسب و کار

امتیاز

۵

مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت(سادا)

درصدپیشرفت

۸۰

شفاف سازي و هوشمندسازي عمليات مالي دولت(خزانه داري الكترونيك)

درصد پیشرفت

۱۰۰

توسعه و استقرار نظام جامع مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی در استان

درصد پیشرفت

۱۰۰

 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

اداره کل امور مالیاتی

پیاده سازی طرح جامع مالیاتی

درصد 

۱۰۰

پیاده سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده

 درصد

۱۰۰

 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

پارک علم و فناوری

حمایت از ۳۰۰۰ شرکت دانش بنیان

دانش بنیان شده در سال مورد نظر در پارک

شرکت

۴

دانش بنیان شده در سال مورد نظر در استان

شرکت

۱۱

کل شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارک در سال موردنظر

شرکت

۱۹

حمایت از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان قزوین

میلیون ریال

۳۴۵۶

احداث ساختمان چند مستاجره با زیربنای حدود ۸۰۰۰ مترمربع به منظور استقرار واحدهای فناور و دانش بنیان استان

متر مربع

۶۴۰۰

 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

طرح توسعه کسب و کار پایدار(تکاپو)

 تعداد فرصتهای شغلی

۲۰۰۰۰

طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی

 تعداد قرارداد

۳۵۱۰

طراحی و تدوین و اجرای برنامه جلوگیری از نسلی شدن فقر

حمایت اجتماعی از کودکان بازمانده از تحصیل دوره ابتدایی

نفر

۱۴۱

آموزش و توانمند سازی روستائیان در ایجاد و توسعه کسب و کار های الکترونیک

دوره آموزشی

۱

توسعه و توانمند سازی تعاونی های فراگیر ملی و سهام عام

 تعاونی

۱

بکار گماری جویندگان کار

نفر

۲۶۲۹

شناسایی  اتباع بیگانه

نفر

۵۲۰

 جایگزینی نیروی کاربه جای اتباع بیگانه

نفر

۱۲۰۰

 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

شرکت گاز استان

قرار گیری حداقل ۴۰ درصد متقاضیان درلیست صنایع و واحدهای تولیدی اعلام شده توسط شرکت پخش فرآورده های نفتی در برنامه اجرایی سال۱۳۹۶

 درصد

 ۴۰

اشتراک پذیری جدید به تعداد ۱۵۰۰۰ مورد در سال ۱۳۹۶

 مشترک

۱۵۰۰۰ 

کاهش هدر رفت گاز طبیعی

 درصد

 ۲

گاز دار نمودن ۸۰ روستا در سال ۱۳۹۶

روستا

۸۰

گاز دار نمودنتعداد ۳ شهر در سال ۱۳۹۶

شهر

۳

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

اداره کل امور روستایی و شوراهای
 استانداری قزوین

 پیگیری اجرای پروژه ارتقاء تولید ملی و توسعه اشتغال پایدار در دشتها و مناطق روستایی در سال ۹۶

تعداد شغل 

 ۴۶۱۶

برنامه ریزی و هماهنگی جهت توسعه و سرمایه گذاری در زمینه فعالیتهای اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان در حوزه روستاهای استان

طرح 

 ۴

پیگیری اجرای طرح شناسایی ظرفیتهای سرمایه گذاری در ۴۹ روستای نمونه استان

 روستا

۴۹

به روز رسانی سامانه جامع اطلاعات روستاهاي استان

 روستا

۸۷۳

تشكيل بانك اطلاعات پروژه هاي دهياريهاي استان

دهیاری 

۶۲۹

توسعه مديريت پسماند در روستاهاي داراي دهياري

تعداد بخش 

 ۱۰

تهیه و تدوین سند توسعه روستایی شهرستان در تطابق با اسناد بالادستی از جمله سند توسعه روستایی استان و دستورالعملهای صادره از سوی وزارت کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه استان

 تعداد

۶ 

تهیه و تدوین طرح جامع اطلس روستایی استان قزوین به عنوان طرح پایلوت کشوری

 تعداد

 ۱

ساماندهی پایگاههای آتش نشانی روستایی

 پایگاه

 ۱۷

برگزاري همايش سراسری دهياران استان

تعداد همایش

 ۱

برگزاری نشستهای مشورتی فرمانداران، بخشداران و دهیاران

تعداد نشست

۸ 

پيگيري تاسيس خانه قرآن و كتابخانه هاي روستايي و تجهيز آنها با همكاري دستگاه هاي متولي و كمك خيرين

مورد

۱ 

 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

اداره کل دامپزشکی

پیگیری شناسایی انبارها ومراکز نگهداری کالا در استان

درصد

۱۰۰

گزارش گیری از راهداری ودامپزشکی استان در خصوص وضعیت اجرای طرح اتصال مجوزهای حمل دامپزشکی به سامانه بارنامه برخط

درصد

۱۰۰

پیگیری رفع مشکلات طرح اتصال مجوزهای حمل دامپزشکی به سامانه بارنامه برخط وبازرسی موردی برای کنترل وضعیت

درصد

۱۰۰

ساماندهی میادین عرضه دام

درصد

۲۰

توسعه و تجهیز آزمایشگاه مرجع اداره

درصد

۱۰

پایش مستمر بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

درصد

۱۰۰

پایش مستمر بیماری  VHS در واحدهای پرورش آبزیان

درصد

۱۰۰

تکمیل و بهره برداری از ساختمان نیمه تمام اداره دامپزشکی آبیک

درصد

۱۵

پیشگیری و کنترل بیماری استراتژیک دام

هزار نوبت سر

۶۰۰۰ (سالیانه)

پیگیری توسعه پرورش مرغ بدون مصرف آنتی بیوتیک

واحد

۲

پوشش بهداشتی مراکز پرورش وتکثیر آبزیان

تعداد نمونه

۱۸۵۴۵

پوشش بهداشتی دام ها

نوبت سر

۱۲۲۰۲۱۵۲

پوشش بهداشتی مزارع تکثیر وپرورش طیور

تعداد نمونه

۳۵۵۰۰۰

 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

انتقال خون

توسعه و بهسازی فضای فیزیکی اداره کل

پروژه

-

خرید و تجهیزسامانه سیار و تامین نیروی انسانی

دستگاه

-

راه اندازی سیستم نظر سنجی الکترونیک

برنامه

-

 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات

مرکز توانمند سازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا

 مرکز

۱ 

مديريت نشاني مكان محور

 درصد

توسعه خدمات در دفاتر پست بانک و ICT در روستاها

تعداد دفاتر

۵۰

افزایش خدمات برون سپاری شده به دفاتر پیشخوان دولت

 خدمت

۳۲۰

شهرک توليد محتوي CGI

مرکز

۱

حمایت از آزمایشگاه امنیت و خدمات مرکز آپا

مرکز

۱

چتر  Wi-Fi شهری

نقطه شهر 

۸ 

مركز تماس

مرکز 

۱ 

 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

 اداره کل ثبت احوال

راه اندازی دفاتر پیشخوان دولت

 دفتر

 ۳۳

تولید ، تحلیل و انتشار آمار و اطلاعات جمعیتی استان

 مجلد

 ۱۲

 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

اداره کل حفاظت محیط زیست استان

طرح توانمند سازی جوامع منطقه حفاظت شده باشگل

روستا 

 ۵

تهیه طرح جامع منطقه حفاظت شده الموت شرقی و طارم

 گزارش
مطالعاتی

 ۲

افزایش کمی و کیفی تشکل های مردم نهاد

 تشکل

 ۲

اجرای پروژه‌های بیابان‌زدایی

 -

 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

اداره کل بهزیستی

پرادخت سرمايه كار جهت ايجاد اشتغال زنان سرپرست خانوار

 فرد

۳۰

تشكيل گروه هميار زنان سرپرست خانوار

 گروه

۴

فراهم نمودن اشتغال فرزندان  مراكز شبانه روزي

 فرد

۳

كمك به گسترش واحدهاي شغلي حمايت شده معلولین تيپ دو

فرد 

۵

فعال سازي مراكز خيريه هاي اشتغال

 موسسه

۲

توسعه مشاغل خرد با تاكيد بر مناطق محروم روستايي

 فرد

۱۷۲

آموزش جامعه هدف فني و حرفه اي

 فرد

۱۴۰

راه اندازي گروه هميار فرزندان ترخيصي

 -

-

مراکز درمان اعتیاد

 مرکز

۲۵

پایگاه های سلامت روان

مرکز 

۱۵

تربیت مربی مهارتهای زندگی

 کارگاه

-

جذب جلب مشاركتهاي مردمي

 میلیون ریال

۲۵۰۰

تامین وسایل نقلیه عمومی مناسب برای تردد معلولین

دستگاه

۳۰

مناسب سازی فضای فیزیکی با اولویت ادارات دولتی و معابر  عمومی

مورد

۱۹۳

افزایش ارائه خدمات مراقبت در منزل در حاشیه شهرها

نفر

۶۰

 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

 اداره کل نوسازی مدارس

ساخت دبیرستان هسته ای دخترانه و پسرانه

درصد

۵۰

تکمیل استخر راه آهن

مترمربع

۶۰۰

تکمیل استخر کانون رشد

مترمربع

۳۳۳

تکمیل استخر الوند

مترمربع

۳۳۳

بهره برداری از ۱۶ پروژه آموزشی خیرین با ۸۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵

پروژه

۱۶

بهره برداری از ۱۰ پروژه آموزشی خیرین با ۴۰میلیارد ریال در سال ۱۳۹۶

پروژه

۱۰

 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی

احداث بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی

تخت

۷۰۰

ایجاد هلدینگ دارویی و تجهیزاتی استان

درصد

۱۰۰

الحاقی بیمارستان رجایی ۲۰۰ تختخوابی

تخت

۲۰۰

احداث مرکز رادیوتراپی بیمارستان ولایت

درصد

۱۰۰

 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

دانشگاه آزاد اسلامی

توسعه کمی شرکت‎های دانش‎بنیان

تعداد

۳

توسعه کمی واحد‎های فناور مستقر در مرکز رشد

تعداد

۴

مرکز فناوری ها و نوآوری سینتک و مرکز تحقیقات مکاترونیک دانشگاه آزاد اسلامی قزوین.

مرکز

۲

 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

 اداره کل بنیاد شهید

اشتغال ایثارگران

نفر

۳۵

افتتاح فاز اول توانبخشی ایثارگران

مترمربع

۳۹۰۰

تکمیل فاز دوم مرکز توانبخشی ایثارگران

مترمربع

۳۳۰۰

بازسازی گلزارهای شهدا

مزار

۱۰۰

 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

جهاد دانشگاهی

تالیف مجموعه آموزشی زبان انگلیسیeight و انعقاد تفاهم نامه با نشر بین الملللی Sayegh لبنان برای انتشار در منطقه غرب آسیا

تعداد مجلات

۱۶

احیا و تجاری سازی فرش قزوین

تخته فرش

۲

راه اندازی سامانه ملی تجاری سازی فناوری(کاریدا)

سایت

۴۰%

ایجاد مرکز علمی و دانشگاهی و اجرایی در موضوع پوشاک اجتماعی با فرهنگ ایرانی اسلامی

درصد

۵۰%

طراحی و تجهیز و آماده سازی مرکز دورا پزشکی درمان سرطان سینه استان.

درصد

۱۰۰

تولید دانش فنی و تجاری سازی دورا پزشکی در درمان های تخصصی ناباروری

درصد

۱۰۰

تولید و  بهره برداری نرم افزار دورا پزشکی (تل مدسین) بومی

درصد

۱۰۰

 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

 اداره کل کمیته امداد امام خمینی

برنامه ایجاد فرصت شغلی

نفر

۳۰۰۰

برنامه های پشتیبانی فنی و اعتباری و اجرای طرح های ویژه

میلیون ریال

۱۶۷۴

برنامه کمک به تأمین  معیشت و لوازم ضروری زندگی نیازمندان

خانوار

۲۱۲۵۰

برنامه تامین مسکن مناسب یرای نیازمندان

واحد

۱۵۴۱

برنامه کمک به امر ازدواج نیازمندان

نفر

۱۳۵۴

برنامه تبلیغات و ارتباطات

میلیون ریال

۷۰۰

برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات

میلیون ریال

۵۵۲

بازاریابی و فروش محصولات

میلیون ریال

۵۵۸

برنامه آموزش های فنی و حرفه ای

نفر

۵۱۶۴

برنامه اعتمادسازی و جلب مشارکت­های مردمی

مبلغ درآمد)میلیون ریال(

۴۱۰.۰۰۰

توسعه مراکز نیکوکاری

واحد

۲

 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

واگذاری پروزه های استانی به بخش غیر دولتی

 پروژه

۸۱

 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

 ادراه کل هواشناسی

تعمیر و تجهیز ایستگاههای هواشناسی و مرکز تحقیقات هواشناسی

ایستگاه

۱۰

طرح توسعه هواشناسی کاربردی ( تهک ) ویژه بهره برداران کشاورزی- مرغ داری ها و خدمات شهری شهرداری

محصول

۵

 

 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

شهرداری قزوین

هایپراستار

 مرکز بزرگ تجاری ستادیوم

 ۱

مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی مهروماه

 مجتمع

۱

مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی البرز

 مجتمع

۱ 

مجتمع تجاری و مسکونی راژیا

مجتمع 

۱ 

مجتمع مسکونی پونک

 مجتمع

 ۱

مجتمع تفریحی، خدماتی هتل سبز(هتل پارامیس)

 مجتمع و هتل

۱ 

مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی  فردوسی

 مجتمع

 ۱

باغ وحش رباتیک(پارک ژوراسیک)

 مرکز علمی وتفریحی

 ۱

احداث هتل ۴ ستاره

 هتل

۱ 

ایجاد شهرک محتوا(CGI) و ایجاد مرکز نظارت و مونیتورینگ(ITS)

مجتمع خدماتی و تولیدی 

 ۱

توسعه شبکه فیبر نوری شهرقزوین به طول ۵۰ کیلومتر

کیلومتر 

 ۵۰

برج های مسکونی الهیه و بادامستان

 برج

 ۶

احداث بیلبورد سه وجهی گردان

بیلبور 

 ۱

خرید ۳۰ دستگاه اتوبوس سبز

 دستگاه

 ۳۰

تحویل  ۴۵دستگاه تاکسی آریو

 دستگاه

۴۵

تاسیس یک هتل پنج ستاره به منظور توسعه گردشگری(هما)

هتل

۱

راه اندازی دهکده سلامت استان

دهکده

۱

 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

شهرداری آبیک

احداث پارک بعثت

 هکتار

 ۵

احداث پارک بانوان

 هکتار

 ۲

احداث مجتمع فرهنگی فردوس

 درصد

 ۱۰۰

 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

شهرداری اسفرورین

بهبود عبور و مرور

آسفالت

متر مربع 

۱۹۲۳۰

جدولگذاری

متر طول

۶۲۵۰

ایجاد اماکن فرهنگی، توریستی و ورزشی

 مورد

۱

دیوار کشی رودخانه

متر طول

-

 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

شهرداری رازمیان

تکمیل پروژه احداث دهکده توریستی لمبسر

 هکتار

۳.۵

پروژه انتقال آب به دهکده توریستی لمبسر

 کیلومتر

۹

احداث مسیر گردشگری به سمت قلعه لمبسر از رودخانه نینه رود

 کیلومتر

۲.۵

تکمیل پارک ورودی شهر

 متر مربع

۸۵۰۰

 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

شرکت مدیریت تولید برق  نیروگاه شهید رجایی

ارتقاء ظرفیت تولید و بهره وری انرژی در نیروگاه شهید رجایی

Mw

(مگاوات)

۱۳۵۰

ارتقاء راندمان تولید و بهره وری انرژی در نیروگاه شهید رجایی

Kcal/kwh

(کیلوکالری بر کیلووات ساعت)

از ۲۰۴۶ به ۱۹۴۴

 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

شرکت برق منطقه‌ای زنجان

تأمین تجهیزات ۳۱۲ پست فوق توزیع (فاز اول)

-

۱

تأمین تجهیزات ۳۱۲ پست فوق توزیع (فاز دوم)

-

۱

افزایش ظرفیت پست‌های انتقال (پست ۲۳۰ کیلوولت حسین آباد)

مگاولت آمپر

۱۲۵

افزایش ظرفیت پست‌های فوق توزیع

پست پونک

مگاولت آمپر

۱۹۰

پست جهان‌آباد

پست سیار خزر

توسعه خطوط انتقال (خط ۲۳۰ کیلوولت پست حسین‌آباد)

کیلومتر مدار

۵۰

توسعه خطوط فوق توزیع

خط ۶۳ كيلوولت سلطانيه –ابهر

کیلومتر مدار

۱۳۴

خطوط بوئین زهرا- اسفرورین در پست حسین‌آباد

۲۶

خط ارتباطی پست سیار كاسپين (خزر)

۸/۴

خط ۶۳ كيلوولت ارتباطی پست سيار خمارك

۱

تکمیل و بهره‌برداری از ۲۰۰ مگاوات نیروگاه تولید پراکنده

توسعه نوین البرز

مگاوات

۶/۲۴

نیروسازان سبز برق مینودر

شیمی و پتروشیمی ایران

مجتمع تجاری البرز

دسترنج رضابافت

نیروگاه طلایه داران تولید انرژی

           
 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

شرکت توزیع نیروی برق

تولید انرژی برق با نصب مولدهای گازسوز (DG گازی)

توسعه نوین البرز

 مگاوات

 ۱۰

نیرو سازان سبز برق مینودشت

 مگاوات

۴.۲ 

شیمی و پترو شیمی ایران

 مگاوات

۱.۲ 

مجتمع تجاری البرز

 مگاوات

 ۲.۸

شرکت نیرو سازان البرز برنا

مگاوات

۴.۸

کاهش تلفات بمیزان ۰.۶ درصد

 درصد

 ۰.۶

نصب کنتور هوشمند فهام کشاورزی

 دستگاه

 ۳۷۸۳

نصب کنتور های هوشمند فهام غیر کشاورزی

دستگاه 

 ۴۵۰۰

شروع عملیات اجرائی نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی بوئین زهرا

 -

 -

برق رسانی به روستاهای فاقد برق

روستا

۲(گیلی جار-سمنگاه)

برقرسانی به ۵روستای (اسماعیل آباد،
چوبدر،شاد تپه،محمود آباد خرزان وکاروانسرا)

روستا

۵

کاهش تلفات غیرفنی و اجرای برنامه های پاسخگوئی بار با هدف پیک سائی با نصب کنتورهای هوشمند اولیه و ثانویه

مگاوات

۶۸

احداث نیروگاه های خورشیدی با ظرفیت ۱۳۰ مگاوات توسط بخش خصوصی

مگاوات

۲۳

احداث نیروگاههای CHP با ظرفیت ۵۴ مگاوات توسط بخش خصوصی

مگاوات

۸

احداث ۴ نیروگاه بادی با ظرفیت ۲۰۰ مگاوات توسط بخش خصوصی

مگاوات

۲۸

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

اداره کل گمرک

تشکیل پرونده های قاچاق و دقت در حفظ و نگهداری اسناد و مدارک ارائه شده از سوی سازمان های کاشف.

فقره

۳۰۶

نظارت بر تحویل گرفتن نمونه کالاهای قاچاق از سازمان کاشف (پلیس آگاهی، سازمان صنعت، معدن و تجارت) جهت تعیین ارزش ریالی کالا و اعلام نتیجه ارزیابی به مرجع قضایی)

تعداد پرونده

۳۰۶

توسعه و تکمیل سامانه جامع امور گمرکی

درصد

۱۰۰

تکمیل مدل مجازی پنجره واحد تجارت فرامرزی

درصد

۱۰۰

اجرای مدیریت ریسک هوشمند محور

درصد

۱۰۰

تکمیل مدل فیزیکی پنجره واحد تجارت فرامرزی

درصد

۱۰۰

حذف مرحله کارشناسی در صادرات

درصد

۱۰۰

مستند و استاندارد سازی فرآیند خدمات دستگاه

درصد

۱۰۰

نظارت بر احداث ساختمان اداری گمرک قزوین

درصد

۱۰۰

پیگیری و اجرای کامل سامانه بازبینی و بدهی معوقه

درصد

۱۰۰

اصلاح فرآیند براساس نظرسنجی و خودارزیابی

درصد

۱۰۰

آموزش و توسعه آن در راستای برنامه عملیاتی به کارکنان و بهره گیری از ماژولهای سازمان جهانی گمرک

درصد

۱۰۰

شناسایی گلوگاههای فسادخیز و آسیب پذیر و اعلام به گمرک ایران و بررسی اسناد ارائه شده و اقدامات انجام شده  توسط این اداره کل

فقره نامه

۱

حضور در جلسات متشکله در سازمان های مختلف جهت پیشبرد اهداف مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تحقق عملی اقتصاد مقاومتی توسط نمایندگان مربوطه.

درصد

۱۰۰

حضور در جلسات کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص پرونده های برائت یافته از مراجع قضایی.

درصد

۱۰۰

تنظیم لوایح دفاعی و همچنین دفاع از پرونده های مربوط به قاچاق در مراجع قضایی و تعقیب موضوع تا صدور رأی نهایی.

درصد

۱۰۰

 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

اداره کل راه و شهرسازی

تعریض جاده آوج -رزن

کیلومتر

۸۸/۹

بهسازی و چهار خطه کردن محور بوئین زهرا به سه راهی رحیم آباد

کیلومتر

۲۸

بهسازی و چهار خطه کردن محور شامی شاپ به ابهر

کیلومتر

۹

بهسازی و چهار خطه کردن محور شامی شاپ به اسفرورین

کیلومتر

۱۴

احداث آزادراه کنار گذر جنوبی قزوین

کیلومتر

۴۲

بهسازی راه ها و جاده های روستایی

کیلومتر

۴۹۵

راه اندازی صندوق های زمین و مسکن از طریق بازار سرمایه (بورس)  وجذب سرمایه های خرد بمنظور احداث مجتمع تجاری و مسکونی

درصد

۱۰۰

راه اندازی مجتمع تجاری

مترمربع

۱۰۰۰۰

راه اندازی بازارچه تجاری

باب

۸

تشکیل گروه ۱۰ نفری نظارت در اداره کل

نفر

۱۰

تسهیلات بانکی جهت احیای بافت فرسوده (مرکز استان : ۴۰ میلیون و نقاط دیگر استان ۳۰ میلیون تومان

واحد

۸۹

احداث پارک محله ایی هادی آباد

متر مربع

۲۸۵۰

مرکز توسعه محله باغ نشاط

متر مربع

۶۶۷

پروژه بازآفرینی و محرک توسعه محله (پنبه ریسه قزوین)

متر مربع

۵۰۰۰

تکمیل فاز اول محور قزوین، الموت تنکابن

کیلو متر

۱۴۸

تکمیل باند دوم محور بوئین‌زهرا ـ ساوه

کیلو متر

۲۰

تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر

واحد

۱۰۹۵

ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی

واحد

۱۰۰۰۰

 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

راه آهن  شمال غرب

تکميل خط دوم مسير ريلي قزوين- زنجان

کیلومتر

۱۷۱

پروژه احداث خط ريلي قزوين ـ رشت ـ آستارا

کیلومتر

۱۶۴

 

 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای

 طرح تخصیص سوخت بر اساس پیمایش به ناوگان عمومی جاده ای بر اساس مصوبات کارگروه سیستم جامع پیمایش ناوگان حمل و نقل بار و مسافر و در راستای جلوگیری از موارد احتمالی قاچاق سوخت در کشور

درصد 

 ۱۰۰

مکانیزه نمودن فرایند اعلام بار

درصد 

 ۱۰۰

اجرای بلوک مفصلی آزادراه قزوین - آبیک

کیلومتر 

۴۷

نوسازی ناوگان باری

دستگاه 

-

احداث و راه اندازی مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سنگین

مرکز 

۱

راه اندازی امداد خودروی جاده ای

شرکت 

۱

 اتصال به سامانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برقراری ارتباط سیستمی سامانه های کنترل حمل و نقل بین سازمان متبوع، دامپزشکی کشور و وزارت اطلاعات

درصد 

۱۰۰

 نصب دوربین ها در آزادراههای استان

دوربین 

۲۳

 نصب سامانه پیمایش هوشمند تردد روی ناوگان مسافری ( سپهتن ) با هدف ارتقای ایمنی و نظارت دقیق بر عملکرد ناوگان 

دستگاه 

۲۲۱

 اتصال به پنجره واحد فرامرزی ( گمرک )

درصد 

۱۰۰

  اتصال به سامانه بارنامه برخط و دریافت اطلاعات بارنامه به عنوان سند حمل بار و اختصاص کد رهگیری پس از تأیید اطلاعات

درصد 

۱۰۰

 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

تعاون روستایی

مرکز عرضه محصولات

مرکز

۱

طرح پرورش گاو شیری

روستا

۶

 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

حج و زیارت

پیگیری ایجاد نمایشگاه دائمی جهت خرید سوغات از تولیدکنندگان داخلی

-

-

توصیه به زائرین در همایشهای متمرکز زائرین جهت خرید کالای ایرانی در داخل کشور برای تهیه سوغات

درصد

۱۰۰

 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

شرکت مخابرات

واگذاری ۹۶۷۰پورت تلفن ثابت

پورت

۹۶۷۰

واگذاری ۱۴۶۸۰ پورت دیتا

پورت

۱۴۶۸۰

 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

شرکت شهرکهای صنعتی

تامين برق شهرك صنعتي آراسنج

 مگاوات

۵

تامين برق شهرك صنعتي قزوين ۲

 مگاوات

۲

تامين برق شهرك صنعتي كاسپين

 مگاوات

۵

تامین برق  شهرک صنعتی آبیک

مگاوات

۲

ايجاد اشتغال جديد در خوشه هاي كسب وكار

 نفر

۱۶۰

ايجاد BDS، تكميل حلقه مفقوده، ايجاد شبكه جديد

 مورد

۵

شناسايي و مستند سازي نيازهاي فناورانه و رفع آن

 نیاز فناورانه

۱۰

برگزاري دوره هاي آموزشي براي بنگاه هاي كوچك و متوسط براي كارآفرينان، مشاورين، مديران و كاركنان صنايع كوچك

مورد 

۱۸۰

عارضه يابي و بازفعالسازي واحدهاي غيرفعال مستقر در داخل شهرك‌ها و نواحي صنعتي

 واحد صنعتی

۲۰

ارائه خدمات توسعه كسب و كار در راستاي فعالسازي بنگاه ها

 خدمت

۳۰

توانمند سازی وتوسعه بنگاههای خرد،کوچک و متوسط با شتاب افزایش صادرات نفتی

هزار دلار

۵۸۱۶۶

باز فعالسازی واحدهای راکد

واحد صنعتی

۴۰

برگزاري كلينيك هاي سيار

 کلینیک

۵

تكميل مراكز كسب و كار در شهركها و نواحي صنعتي (واحد سنجش مركز) شهرك صنعتي كاسپين

 مرکز نمایشگاه

۱

گازدار نمودن ناحيه صنعتي الموت

 ناحیه

۱

گازدار نمودن ناحيه صنعتي طارم سفلي

 ناحیه

۴

تلفن دار نمودن شهرك صنعتي قزوين ۲

 شهرک

۱

تامين آب شهرك صنعتي قزوين ۲

 لیتر بر ثانیه

۲

تامين آب شهرك صنعتي آوج

لیتر بر ثانیه

۸

ایجاد و تکمیل زیر ساختهای مورد نیاز جهت اجرای سیستم باز چرخانی و استفاده مجدد از پساب شهرک صنعتی حیدریه

شهرک

۱

تامین آب شهرک صنعتی کاسپین

شهرک

۱

شروع عملیات اجرائی شهرک صنعتی کوهین

 شهرک

۱

بهره برداری  طرح های صنعتی بالای ۶۰ درصد

طرح صنعتی

۷۲

احداث تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی کاسپین

متر مکعب در شبانه روز

۱۲۰۰

احداث تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی خرمدشت

متر مکعب در شبانه روز

۸۰۰

احداث شهرک صنعتی مروارید سازان  با وسعت یکصد هکتار توسط بخش خصوصی

شهرک

۱

 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

اداره کل صنعت و معدن و تجارت

 (پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه)

 

برگزاری مستمر گشت های مشترک با سایر دستگاه های ذیربط و بازرسی از واحدهای سطح عرضه

 تعداد

۳۰۰

استفاده از ظرفیت های قانونی اتاق اصناف در جهت ساماندهی واحدهای صنفی

 تعداد

۱۰۰۰

(پیشگیری و مقابله با کالاهای سلامت محور)

 انجام گشت های مشترک با دانشگاه علوم پزشکی در جهت پاکسازی نقاط آلوده خرید و فروش و جمع آوری کالاهای تقلبی و قاچاق

 تعداد

۱۴۰

(پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالاهای نساجی به ویژه پوشاک و کیف و کفش)

 انجام گشت های مشترک با دستگاه های ذیربط و اتاق اصناف در جهت نظارت بر عرضه کنندگان این کالاها

تعداد 

۴۸

 ادامه - اداره کل صنعت و معدن و تجارت

(پیشگیری و مبارزه با مصنوعات فلزی گرانبها)

ساماندهی واحدهای عرضه کننده طلا و جواهر فاقد مجوز و پروانه کسب با استفاده از ظرفیت های قانونی اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه

 تعداد

۲۰

 ملزوم نمودن واحدهای صنفی عرضه کننده طلا و جواهر به صدور فاکتور رسمی برای مشتریان و درج تمامی موارد در فاکتور، اعم از اجرت، فی طلا، وزن و .

تعداد 

۳۶۰

همکاری با اداره کل استاندارد و انجام گشت های مشترک در جهت شناسایی طلا و جواهر خارجی قاچاق و کالاهای تقلبی

 تعداد

۲۴

 استفاده از ظرفیت قانونی و تخصصی اداره کل استاندارد در جهت نظارت بر کدرهگیری مصنوعات طلا و جواهر

تعداد 

۲۴

(مقابله با قاچاق کالاهای دخانی)

 استفاده از ظرفیت اتاق اصناف و اتحادیه ها در جهت ساماندهی عاملین مجاز عرضه کالاهای دخانی و ملزم نمودن این واحدها به اخذ مجوز از اتحادیه

 تعداد

۲۰۰

 انجام گشت های مشترک با دستگاه ای ذیربط به ویژه نیروی  انتظامی در جهت جمع آوری کالاهای دخانی قاچاق

 تعداد

۴۸

پیشگیری از عرضه کالاهای دخانی به وسیله واحدهای صنفی فاقد کارت عاملیت و جمع آوری اینگونه کالاها

 تعداد

۵۵۰

هماهنگی و همکاری با اداره کل تعزیرات حکومتی در جهت تنظیم صحیح پرونده های تخلفاتی و صدور حکم به موقع و قاطع نسبت به واحدهای متخلف

 تعداد

۷۲۰۰

راه اندازی سامانه جامع تجارت ایران

واحد

۱

طرح برند سازی شیرینی سنتی قزوین

طرح

۱

ایجاد کنسرسیوم صادرات محصولات انگور و کشمش استان

واحد

۱

 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

صنعت، معدن و تجارت - جهاد کشاورزی- میراث فرهنگی

تکمیل و فعال سازی ۱۰۰۰ واحد نیمه تمام ، تعطیل و نیمه فعال در بخش ها ی صنعت ، کشاورزی ، خدمات و انرژی های نو

 واحد

۱۰۰۰ 

 

 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

جهاد کشاورزی

افزایش تولید گندم

تن

۳۰۶۸۱۷

افزایش تولید جو

تن

۱۲۴۰۰۰

افزایش تولید چغندرقند

تن

۱۷۱۴۴۰

افزایش تولید سیب زمینی

تن

۱۷۷۷۰

افزایش تولید ذرت دانه ای

تن

۸۴۹۸۰

افزایش تولید دانه های روغنی

تن

۱۱۱۳۰

افزایش تولید حبوبات

تن

۷۸۳۱

افزایش تولید پنبه

تن

-

تجهيز و نوسازي اراضي، احداث و تكميل شبكه هاي اصلي و فرعي

هکتار

۱۰۰۰۰

سامانه آبیاری تحت فشار

هکتار

۵۹۸۹

ایجاد و ساماندهی تشکل بهره برداران  آب وزمین

هکتار

۶۵۰۰۰

تجهيز و نوسازي ناوگان ماشيني بخش كشاورزي

دستگاه

۲۲۶۱

افزایش سطح زیر کشت در محیط گلخانه ای

هکتار

۳۰

تامین داخلی نهاده های مورد نیاز (بذر )

تن

۱۴۷۹۵

افزایش تولید تخم مرغ

تن

۹۰۲۰۰

افزایش تولید گوشت مرغ

تن

۶۴۸۰۰

افزایش تولید گوشت قرمز

تن

۲۵۹۰۰

افزایش تولید شیر

تن

۵۲۳۹۲۰

افزایش تولید زیتون

تن

۲۱۲۸۵

اصلاح روش نگهداری باغات انگور (طرح فراز)

هکتار

۱۳۰۰

تامین داخلی نهاده های مورد نیاز  نهال اصلاح شده

اصله

۴۸۸۶۰۲

افزایش فرآورده ها وکاهش ضایعات درتولید محصولات

تن

۵۴۶۱۴

خود اتکایی در تامین نهاده آفتکش ها (سم )

هکتار

۲۳۰۰۰

امنیت غذایی وتولید محصولات راهبردی (کود)

تن

۵۳۳۰۱

افزایش تولید ماهیان سردآبی وگرم آبی

تن

۳۱۰۲

افزایش تولید ذرت علوفه ای

تن

۶۱۲۰۰۰

افزایش تولید یونجه

تن

۲۶۲۵۰۰

افزایش تولید پسته

تن

۳۲۰۰

تولید انگور

تن

۳۷۹۰۰۰

راه‌اندازی صندوق کشمش و زیتون

مورد

۲

خرید تضمینی گندم

تن

۲۵۰۰۰۰

ایجاد کنسرسیوم صادرات محصولات و فرآوردهای مرغ و تخم مرغ استان

واحد

-

 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

بسته بندی محصولات

رشته 

۱

آموزش عمومی (کوتاه مدت)

صنایع دستی

دوره/ نفر

۱

۱۴۰۰

گردشگری

آموزش شاغلان

صنایع دستی

 نفر

۱۰۰

گردشگری

راه اندازی موزه های مشارکتی

تعداد 

۲

مطالعات بافت تاریخی شهر قزوین

درصد

۱۰۰

مرمت و ساماندهی مسجد جامع قزوین

 درصد

۱۰۰

مرمت و ساماندهی دولتخانه صفوی

 درصد

۱۰۰

مرمت مسجد مدرسه حیدریه

 درصد

۱۰۰

مرمت بافت تاریخی روستای الموت

تعداد 

۲

تعین ثبت و حریم محوطه ها و بناهای تاریخی

تعداد 

۴۹

مشارکت در مرمت بازار تاریخی قزوین

 میلیون ریال

۴۷۰/۱

مشارکت در مرمت امازاده حسین (ع)

درصد

-

ساماندهی حریم دریاچه اوان

 درصد

۵۰

تکمیل گردشکری بوئین زهرا

 درصد

۴۰

تکمیل گردشگری تاکستان

درصد 

۲۰

ایجاد کمپ گردشگری آوج

 درصد

۲۰

تکمیل راه دسترسی سایت مجتمع لاله الموت

درصد

۲۰

تهیه طرح گردشگری استان

درصد 

۰

تهیه و اجرای برنامه جامع تبلیغات و بازاریابی

 درصد

۰

جشواره ملی شیرینی های سنتی

 تعداد

۱

نمایشگاه صنایع دستی(منطقه ای)

 مورد

۱

احداث بازارچه دائمی صنایع دستی

 مورد

-

نمایشگاه صنایع دستی و سوغات(ملی )

 مورد

۱

استاندارد سازی رشته های بومی

 رشته

-

توسعه مشاغل خانگی

کارگاه /نفر 

۶۵

طراحی و نمونه سازی محصول

 نمونه

۰

برگزاری داوری نشان ملی

 تعداد

۹

همایش ملی نگار گری قزوین

 پیش همایش

۱

احیا رشته های فراموش شده

 تعداد

۲

پرونده های ثبتی میراث فرهنگی

نسخه 

۲

تولید فیلم مستند(۴ حلقه)

صنایع دستی

حلقه

۵

گردشگری

جشنواره محصولات كشاورزي

تعداد 

۲

ایجاد اقامتگاه بوم‌گردی و خانه مسافر

 واحد

۸

توسعه کمپ گردشگری زیاران

 درصد

۴۰

بهره برداری از اقامتگاه بوم گردی روستای پرچکوه

 درصد

۱۰

بهره برداری از اقامتگاه بوم گردی روستای الولک

 درصد

۵۰

بهره برداری از اقامتگاه بوم گردی روستای دینه رود

درصد 

۱۰

بهره برداری از هتل چهار ستاره – عزت ا.. بغدادی

 درصد

۴۰

بهره برداری از هتل آپارتمان دو ستاره-سید سعید صفایی

 درصد

۵۰

بهره برداری از هتل دوستاره-سید حسین حسینیان

درصد 

۶۰

بهره برداری از کمپ گردشگری فدک – شرکت پانیذ راه خلیج فارس

درصد 

۴۰

بهره برداری از هتل یک ستاره – بهزاد حدادی

درصد 

۴۰

بهره بردرای از هتل آپارتمان سه ستاره – کریم نوروزی

 درصد

۴۰

پایگاه شهر تاریخی قزوین : مرمت و ساماندهی دولتخانه صفوی به منظور ایجاد زمینه– توسعه گردشگری، توسعه و تکمیل زیرساخت های گردشگری (نظیر مراکز اقامتی و غیره)

 درصد

۱۰۰

پایگاه میراث فرهنگی قلعه الموت :تجهیز و تکمیل  پارکینگ گازرخان   -تکمیل و تجهیز دفتر پایگاه-مرمت و ساماندهی قلعه و عناصر وابسته

درصد 

۹۰

پایگاه میراث فرهنگی سمیران : تکمیل و توسعه مسیر دسترسی-ساماندهی و مرمت آثار تاریخی پایگاه-ایجاد زیرساخت های گردشگری (مراکز اقامتی ، خدماتی و ... )

درصد 

۸۰

توسعه مناطق آبگرم (آب‌درمانی)

 درصد

۲۰

جذب گردشگری خارجی

نفر 

۷۶۰۰

توسعه مناطق نمونه گردشگری

 درصد

۲۰

معرفی استان در سطح ملی و بین المللی

 تعداد

۵۰۰۰۰

توسعه، ایجاد وراه اندازی(مجموعه های بزرگ کارگاهی صنایع دستی)

 کارگاه

۱

توسعه کارگاههای بومی صنایع دستی روستایی

 روستا

۳

احدات هتل

۲هتل پنج ستاره،

هتل چلچراغ

در صد پیشرفت فیزیکی

۲۰%

هتل تالار شهر

۲۵%

۳ هتل چهار ستاره

هتل الماس غرب

در صد پیشرفت فیزیکی

۱۵%

هتل ملل

۵%

هتل بغدادی

۳۰%

۱ هتل سه ستاره

هتل ایرانیان

در صد پیشرفت فیزیکی

۱۰۰%

۲ هتل یک ستاره

هتل راژیا

در صد پیشرفت فیزیکی

۱۰۰%

هتل مینو

۱۰۰%

اجرای تورهای ارزان قیمت

ماه- نفر

-

احداث و راه اندازی مجموعه آب درمانی منطقه یله گنبد و آبگرم توسط بخش خصوصی(زیریساختهای آبگرم و اقامت)

 یله گنبد

درصد

۵

آب گرم ارشیا

واگذاری مجموعه فرهنگی و تاریخی سعدالسلطنه به بخش غیر دولتی به منظور توسعه گردشگری

مجموعه

-

عقد تفاهم نامه آموزشی با سایر نهاد ها

تفاهم نامه

۴

مبارزه با کالای قاچاق صنایع دستی و نظارت و بازرسی

بازدید

-

ثبت نشان جغرافیایی، آثار فاخر، نشان تجاری و ثبت نشان خلاقیت

نشان

۱

                   
 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

اداره کل تامین اجتماعی

جلوگیری از برداختهای من غیر حق

درصد

۱۰۰

نسبت تعداد پاسخ های اعلام سابقه به درخواستهای رسیده

درصد

۱۰۰

پایداری رشد تعداد بیمه شدگان اختیاری  و صاحبان حرفه و مشاغل آزاد فاقد کمک دولت

درصد

۱۰۰

طرح بازرسی الکترونیکی

درصد

۱۰۰

پیگیری وصول مطالبات ادارات دولتی و پیمانکاریهای مربوطه ، بصورت تجمیعی توسط اداره کل استان

درصد

۱۰۰

ایجاد گروه تلگرامی ویژه خبرنگاران استانی جهت اطلاع رسانی از اخبار و مراسم برگزار شده و ارتباط با وب سایت استانی

درصد

۱۰۰

سیستم نظارتی و رسیدگی به شکایات غیر حضوری واحدهای بیمه ای و درمانی

درصد

۱۰۰

برپایی آئین تجلیل از کارفرمایان نمونه و دوستدار کارگر استان

درصد

۱۰۰

برگزاری دوره ی آموزشی رابطین بیمه ای کارگاهها

درصد

۱۰۰

راه اندازی فاز یک طرح نوین خدمات

درصد

۱۰۰

توسعه کمی و ارتفاء  کیفی شعب اقماری

درصد

۱۰۰

ایجاد سیستم جامع استانی در جهت پاسخگویی سریع به ارباب رجوع در حوزه حقوقی

درصد

۱۰۰

پیگیری حضوری پرونده های مطالباتی مطروحه در دیوان عدالت در جهت تسریع وصول مطالبات

درصد

۱۰۰

 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

اداره کل اوقاف و امور خیریه

توسعه گردشگری مذهبی با محوریت ساماندهی امام زاده حسین(ع)

پروژه

۱- تهیه طرح توسعه۲- تملک ۲۳۰ پلاک۳- اجرای طرح توسعه در مساحتی بالغ بر ۱۸ هکتار

 

 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

مدیریت بحران استانداری

شناسایی وتبدیل به احسن ساختمانها وپروژه های راکد

 هکتار

تجهیز و بهره برداری از سوله ها و زمین های قابل استفاده برای اسکان اضطراری

تکمیل طرح بررسی ایمنی و میزان خطر پذیری صنایع استان

واحد صنعتی 

تمامی واحد های صنعتی بالای ۲۵ نفر جمعیت در سطح استان

پیگری طرح بیمه محصولات کشاورزی ودامی

طیور

قطعه

۱۷۰۰۰۰۰۰

دام صنعتی

راس

۳۵۰۰۰

 

 

دستگاه اجرایی

عنوان برنامه - پروژه

واحد اندازه گیری

میزان هدفگذاری۱۳۹۶

شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه قزوین

برقراری ارتباط سامانه فروش و تجارت آسان به منظور پایش وتطبیق حواله های صادره با سهمیه تخصیصی

درصد

۱۰۰

اصلاح سامانه تجارت آسان برای فرایندشناسایی تخصیص نفت سفید، نفتگاز مصرف کنندگان جزءبا استعلام کدپستی محل سکونت سرپرستان خانوارو توزیع الکترونیکی سوخت با استفاده از زیر ساخت بانکی کشور

درصد

۱۰۰