آیین نامه اقتصاد مقاومتی

تقويت فرهنگ جهادى در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهره ورى، كارآفرينى، سرمايه گذارى و اشتغال مولد و اعطاى نشان اقتصاد مقاومتى به اشخاص داراى خدمات برجسته در اين زمينه. ۲۱ -تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتى و گفتمان سازى آن بويژه در محيط هاى علمى، آموزشى و رسانه اى و تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملى.

معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور:

الف) اجراى هدفمندسازى يارانه ها جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره ورى، كاهش شدت انرژى و ارتقاء شاخص هاى عدالت اجتماعى

ب ) صرفه جويى در هزينه هاى عمومى كشور با تأكيد بر تحول اساسى در ساختارها، منطقى سازى اندازه دولت و حذف دستگاه هاى موازى و غيرضرور و هزينه هاى زايد

ج) افزايش سالان ه سهم صندوق توسعه ملى از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگى بودجه به نفت

د)محور قراردادن رشد بهره ورى در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، توانمندسازى نيروى كار، تقويتِ رقابت پذيرى اقتصاد، ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استانها و به كارگيرى ظرفيت و قابليت هاى متنوع در جغرافياى مزيت هاى مناطق كشور