مشارکت های مردمی

پروژه‌های واگذارشده اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس
پروژه روش واگذاری ظرفیت قانونی استفاده شده مبلغ سرمایه‌گذاری دوران ساخت/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (میلیون ریال) مدت دوره احداث/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (ماه) مدت دوره بهره‌برداری/ اجاره (ماه) اعتبار صرفه‌جویی شده درسال اول بهره‌برداری (میلیون ریال) درآمد ماهیانه دولت از اجاره (میلیون ریال)
۱۲کلاسه برکت شترک مشارکت ماده۱۸ قانون الحاق۲۷ ۱۰۰۰۰.۰۰ - - ۱۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
۱۷ کلاسه صادقین مشارکت ماده۱۸ قانون الحاق۲۹ ۵۰۰۰.۰۰ - - ۵۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
۶کلاسه درافشانی ابراهیم اباد مشارکت ماده۱۸ قانون الحاق۳۱ ۲۸۰۰.۰۰ - - ۲۸۰۰.۰۰ ۰.۰۰
۶کلاسه ضیاء اباد مشارکت ماده۱۸ قانون الحاق۳۴ ۳۰۰۰.۰۰ - - ۳۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
استاندارد سازی گرمایشی مدرسه حضرت رقیه (ص) ناحیه یک مشارکت ماده۱۸ قانون الحاق۳۳ ۱۴۰.۰۰ - - ۱۴۰.۰۰ ۰.۰۰
تجهیز مدارس مشارکت ماده ۱۰ قانون الحاق (۲) ۱۰۰۰.۰۰
تعمیرات مدرسه حیدری مشارکت ماده۱۸ قانون الحاق۲۶ ۱۰۰۰.۰۰ - - ۱۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
دبیرستان دکتر ذاکری مشارکت ماده۱۸ قانون الحاق۳۰ ۴۰۰۰.۰۰ - - ۴۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
دبیرستان سرکار خانم مرتضوی مشارکت ماده۱۸ قانون الحاق۳۵ ۳۵۰۰.۰۰ - - ۳۵۰۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن ورزشی ابراهیم آباد مشارکت خیرین ۷۰۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۷۰۰.۰۰ ۰.۰۰
مدرسه ۱۲ کلاسه یوسف زادگان مشارکت خیرین ۱۵۰۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۵۰۰.۰۰ ۰.۰۰
مدرسه ۱۲کلاسه تاکستان مشارکت خیرین ۵۰۰۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۵۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
مدرسه ۳ کلاسه جرندق مشارکت ماده ۱۰ قانون الحاق (۲) ۱۵۰۰.۰۰ ۱۲
مدرسه ۳ کلاسه خرم پشته مشارکت ماده ۱۰ قانون الحاق (۲) ۱۲۰۰.۰۰ ۱۲
مدرسه ۳ کلاسه مصر آباد مشارکت ماده ۱۰ قانون الحاق (۲) ۱۰۰۰.۰۰ ۱۲
مدرسه ۴ کلاسه مشگین آباد مشارکت ماده ۱۰ قانون الحاق (۲) ۵۷۰۰.۰۰
مدرسه ۶ کلاسه آز انبار مشارکت ماده ۱۰ قانون الحاق (۲) ۳۰۰۰.۰۰ ۱۰
مدرسه ۶ کلاسه آشنستان مشارکت ماده ۱۰ قانون الحاق (۲) ۲۷۰۰.۰۰ ۷
مدرسه ۶ کلاسه امیر آباد کهن مشارکت ماده ۱۰ قانون الحاق (۲) ۲۰۰۰.۰۰ ۱۵
مدرسه ۶ کلاسه حصار مشارکت ماده ۱۰ قانون الحاق (۲) ۲۵۰۰.۰۰ ۱۸
مدرسه ۶ کلاسه قشلاق مشارکت ماده ۱۰ قانون الحاق (۲) ۳۰۰۰.۰۰ ۱۸
مدرسه ۶کلاسه سگز آباد مشارکت ماده ۱۰ قانون الحاق (۲) ۳۰۰۰.۰۰ ۱۵
مدرسه اردک مشارکت خیرین ۳۰۰۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
مدرسه استثنایی ارداق مشارکت خیرین ۱۱۰۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۱۰۰.۰۰ ۰.۰۰
مدرسه استثنایی تاکستان مشارکت خیرین ۲۰۰۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
مدرسه اسماعیل زاده مشارکت خیرین ۴۵۰۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۴۵۰۰.۰۰ ۰.۰۰
مدرسه اقبالیه مشارکت خیرین ۳۵۰۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۵۰۰.۰۰ ۰.۰۰
مدرسه ایران من مشارکت ماده۱۸ قانون الحاق۳۲ ۱۵۰۰.۰۰ - - ۱۵۰۰.۰۰ ۰.۰۰
مدرسه بیاضیان مشارکت خیرین ۶۰۰۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۶۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
مدرسه حمداله رحمانی تاکستان مشارکت خیرین ۵۰۰۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۵۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
مدرسه داغلان مشارکت خیرین ۱۰۰۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
مدرسه زنجانچی مشارکت خیرین ۱۵۰۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۵۰۰.۰۰ ۰.۰۰
مدرسه زنده یاد اذز نیا مشارکت ماده۱۸ قانون الحاق۲۸ ۵۰۰۰.۰۰ - - ۵۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
مدرسه شهرک قدس آبیک ۱ مشارکت ماده ۱۰ قانون الحاق (۲) ۲۵۰۹۰.۰۰
مدرسه شهرک قدس آبیک ۲ مشارکت ماده ۱۰ قانون الحاق (۲) ۹۶۰۰.۰۰
مدرسه عشرت آباد مشارکت خیرین ۱۲۰۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۲۰۰.۰۰ ۰.۰۰
مدرسه گیلزور مشارکت خیرین ۱۵۰۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۵۰۰.۰۰ ۰.۰۰
مدرسه مراد آباد مشارکت خیرین ۵۰۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۵۰۰.۰۰ ۰.۰۰
مدرسه ناصر آباد مشارکت خیرین ۱۲۰۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۲۰۰.۰۰ ۰.۰۰
مدرسه یک کلاسه دهنج مشارکت ماده ۱۰ قانون الحاق (۲) ۵۰۰.۰۰ ۵
پروژه‌های واگذارشده اداره کل آموزش و پرورش
پروژه روش واگذاری ظرفیت قانونی استفاده شده مبلغ سرمایه‌گذاری دوران ساخت/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (میلیون ریال) مدت دوره احداث/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (ماه) مدت دوره بهره‌برداری/ اجاره (ماه) اعتبار صرفه‌جویی شده درسال اول بهره‌برداری (میلیون ریال) درآمد ماهیانه دولت از اجاره (میلیون ریال)
مدارس هیئت امنایی مشارکت خیرین ۶۲۴۰۰.۰۰ ۱۲ ۶۲۴۰۰.۰۰ ۰.۰۰
پروژه‌های واگذارشده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
پروژه روش واگذاری ظرفیت قانونی استفاده شده مبلغ سرمایه‌گذاری دوران ساخت/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (میلیون ریال) مدت دوره احداث/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (ماه) مدت دوره بهره‌برداری/ اجاره (ماه) اعتبار صرفه‌جویی شده درسال اول بهره‌برداری (میلیون ریال) درآمد ماهیانه دولت از اجاره (میلیون ریال)
آزمايشگاه و محل زيست دانسفهان مشارکت خیرین ۱۵۰۰۰.۰۰ ۶ ۱۲ ۱۶۴۲۲.۰۰ ۰.۰۰
آمبولانس مركز سلامت دانسفهان مشارکت خیرین ۱۵۰۰.۰۰ ۶ ۱۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰
احداث بيمارستان الوند مشارکت خیرین ۱۲۰۰۰۰.۰۰ ۳۶ ۱۲ ۱۲۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
بيمارستان ۷۰۰ تختخوابي مشارکت خیرین ۳۰۰۰۰۰.۰۰ ۴۸ ۱۲ ۳۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
بيمارستان روان مشارکت خیرین ۳۰۰۰۰۰.۰۰ ۳۶ ۱۲ ۳۰۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
پایگاه سلامت محمد آباد مشارکت خیرین ۲۰۰۰.۰۰ ۱۳ ۱۲ ۲۶۴۰.۰۰ ۰.۰۰
پایگاه سلامت مسلمیه مشارکت خیرین-مشارکتی ۱۱۰۰.۰۰ ۲۴ - ۲۵۵۰.۰۰ ۰.۰۰
پايگاه سلامت دهان و دندان مسلم بن عقيل مشارکت خیرین ۸۰۰۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۱۲۰.۰۰ ۰.۰۰
پايگاه سلامت مسلم بن عقيل مشارکت خیرین ۶۰۰۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۱۲۰.۰۰ ۰.۰۰
پايگاه فوريتهاي پزشكي اسفرورين مشارکت خیرین ۷۰۰.۰۰ ۷ ۱۲ ۱۴۴۰.۰۰ ۰.۰۰
پايگاه فوريتهاي پزشكي ضياءآباد مشارکت خیرین ۱۵۰۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۴۴۰.۰۰ ۰.۰۰
پايگاه فوريتهاي پزشكي مينودر مشارکت خیرین ۱۵۰۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۴۴۰.۰۰ ۰.۰۰
پخش دياليز و آندوسکوپی ولايت مشارکت خیرین ۲۷۰۰.۰۰ ۶ ۱۲ ۲۷۰۰.۰۰ ۰.۰۰
خانه بهداشت خوزنان مشارکت خیرین-مشارکتی ۸۰۰.۰۰ ۲۴ - ۱۲۰۰.۰۰ ۰.۰۰
خانه بهداشت زرآباد مشارکت خیرین-مشارکتی ۸۰۰.۰۰ ۲۴ - ۱۲۰۰.۰۰ ۰.۰۰
دیالیز بیمارستان امیر المومنین مشارکت خیرین-مشارکتی ۲۰۰۰.۰۰ ۲۴ - ۲۲۸۰.۰۰ ۰.۰۰
ریحانه رجبی مشارکت خیرین ۵۰۰۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۵۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
کلینیک ویژه خیرساز مشارکت خیرین-مشارکتی ۳۰۰۰.۰۰ ۲۴ - ۹۶۰۰.۰۰ ۰.۰۰
مرکز جامع سلامت ۱۳ مسلمیه مشارکت خیرین-مشارکتی ۱۸۰۰.۰۰ ۲۴ - ۴۹۰۰.۰۰ ۰.۰۰
مرکز جامع سلامت ۱۹ معلم کلایه مشارکت خیرین-مشارکتی ۲۰۰۰.۰۰ ۲۴ - ۷۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
مرکز جامع سلامت ۲ مهرگان مشارکت خیرین-مشارکتی ۲۰۰۰.۰۰ ۲۴ - ۳۶۶۶.۰۰ ۰.۰۰
مرکز جامع سلامت رشتقون مشارکت خیرین-مشارکتی ۱۵۰۰.۰۰ ۲۴ - ۱۵۱۲.۰۰ ۰.۰۰
مرکز جامع سلامت شهرستانک مشارکت خیرین-مشارکتی ۱۵۰۰.۰۰ ۲۴ - ۱۹۹۸.۰۰ ۰.۰۰
مرکز جامع سلامت شیداصفهان مشارکت خیرین-مشارکتی ۱۵۰۰.۰۰ ۲۴ - ۱۵۱۲.۰۰ ۰.۰۰
مرکز دیالیز الوند مشارکت خیرین ۲۰۰۰۰.۰۰ ۶ ۱۲ ۲۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
مرکز سلامت اقبالیه مشارکت خیرین ۲۰۰۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
مرکز سلامت الوند مشارکت خیرین ۴۰۰۰.۰۰ ۲۴ ۱۲ ۴۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
مرکز سلامت پونک مشارکت خیرین ۶۰۰۰.۰۰ ۱۴ ۱۲ ۶۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
مرکز سلامت سیردان مشارکت خیرین ۴۰۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۵۳۰.۰۰ ۰.۰۰
مرکز سلامت شهرستانک مشارکت خیرین ۳۰۰۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
مركز بهداشتي درماني و محل زيست معلم كلايه مشارکت خیرین ۵۰۰۰۰.۰۰ ۳۶ ۱۲ ۲۵۲۰۰.۰۰ ۰.۰۰
مركز درمان سرطان راديوتراپي ولايت مشارکت خیرین ۲۱۰۰۰۰.۰۰ ۳۶ ۱۲ ۲۱۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
مركز دياليز بوئين زهرا مشارکت خیرین ۵۰۰۰.۰۰ ۶ ۱۲ ۵۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
مركز سلامت پونك (محمدزاده) مشارکت خیرین ۲۰۰۰۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۱۶۰.۰۰ ۰.۰۰
مركز سلامت لوشكان مشارکت خیرین ۶۰۰۰.۰۰ ۲۴ ۱۲ ۵۱۶۰.۰۰ ۰.۰۰
مركز سلامت مسلم بن عقيل مشارکت خیرین ۶۰۰۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۶۲۴۰.۰۰ ۰.۰۰
مركز غربالگري سرطان ولايت مشارکت خیرین ۱۰۰۰۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰

آخرین جلسات

جدیدترین بخش نامه ها

تماس با ما

استان قزوین - قزوین - خیابان نوروزیان - میدان سرداران- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین
تلفن:
۳۳۶۶۸۰۰۴
فکس:
۳۳۶۶۸۳۸۹