درباره ما

موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه :

طبق ماده ۲اساسنامه ایجاد تاسیسات تامین آب شهری وتاسیسات مربوط به جمع آوری انتقال وتصفیه فاضلاب وهمچنین بهره برداری از تاسیسات تامین وتصفیه وتوزیع آب شهری وتاسیسات مربوط به جمع آوری انتقال وتصفیه فاضلاب می باشد.

گستره فعاليت شركت: ( جغرافيايی)

کلیه شهرهای استان با ۱۰۰درصد جمعیت شهری استان تحت پوشش شرکت آب وفاضلاب قزوین می باشد.

هوش بی همتا در تکنولوژی در حال ظهورهوش بی همتا در تکنولوژی در حال ظهورهوش بی همتا در تکنولوژی در حال ظهور